DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Noslēdzies projekts Nr.8.2.3.0/18/A/010 “Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana”

29.04.2022
dalies:
drukā:
Daugavpils Universitātē (turpmāk tekstā – DU) noslēgusies ESF projekta „Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana” (Vienošanās Nr.8.2.3.0/18/A/010) (turpmāk tekstā – Projekts) realizācija.
 
Kopējais projekta īstenošanas ilgums bija no 2018. gada 1.novembra līdz 2022. gada 30.aprīlim.
 
Projekta “Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana” noslēdzošajā fāzē iepirkuma “Veikto uzlabojumu starptautisko izvērtējumu (peer-review) nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. DU 2021/6 ESF, rezultātā 2022.gada 4.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA “KPMG Baltics”, Reģ.Nr.40003235171, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, par Daugavpils Universitātes veikto uzlabojumu starptautisko izvērtējumu (peer-review). Iepirkuma līguma ietvaros tika veikts:
1.      DU studiju programmu modernizācijas starptautiskais izvērtējums peer-review;
2.      Starptautiskais peer-review DU pārvaldības uzlabojumiem;
3.      Starptautiskais izvērtējums izstrādāto un veikto uzlabojumu iekšējās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei;
4.      Starptautiskais izvērtējums ieviestajiem e-risinājumiem.

Līguma izpilde ir pabeigta 2022.gada 28.februārī.
 
Projekta noslēguma posmā darbības Nr. 5 “E-risinājumi” ietvaros tika uzlabota Daugavpils Universitātes informatīvā sistēma (DUIS). Iepirkuma procedūras „Programmēšanas darbi Daugavpils Universitātes informatīvās sistēmas (DUIS) programmatūras funkciju paplašināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DU 2021/8 ESF, rezultātā 2022.gada 8.februārī tika noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti. Iepirkuma līguma izpildes ietvaros tika veikti programmēšanas darbi DUIS programmatūras funkciju paplašināšanai, kas ietver: DU Informatīvās Sistēmas (DUIS) studiju līgumu un maksas pielikumu ģenerēšanas moduļa uzlabojumus; jauna XML eksporta faila izveidi, kurš ir paredzēts studējošo tekošā un vēsturisko maksājumu grafiku eksportēšanai; Vienotās pieteikšanās sistēmas (VUPP) datu apstrādes moduļa uzlabojumus; lietotāju autorizācijas un autentifikācijas moduļa funkcionalitātes uzlabojumus; studiju līguma un pielikumu parakstīšanu ar “eParaksts mobile” un parakstīto dokumentu aprites moduļa izstrādi; DU Informatīvās Sistēmas (DUIS) studentu fotogrāfiju augšupielādes moduli; atskaites ekrāna izveidi par studējošo mobilitāti; docētāju slodžu ekrāna uzlabojumus. Līguma izpilde ir pabeigta 2022.gada 21.martā.
 
Projekta darbības Nr. 5 “E-risinājumi” ietvaros tika sekmīgi arī pabeigts darbs  pie resursu vadības sistēmas Horizon izmantošanas iespēju, darbinieku pašapkalpošanās sistēmas HoP izmantošanas iespēju un DVS Namejs izmantošanas iespēju paplašināšanas, tādejādi atvieglojot pieņemto lēmumu un noslēgto vienošanās izpildes kontroli un mazinot esošo administratīvo slogu.
 
Projekta īstenošanas rezultātā tika:
Ø  Izstrādāta studiju kvalitātes pārraudzības stratēģija;
Ø  īstenots pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai;
Ø  uzlabota sadarbība ar nozaru asociācijām;
Ø  izstrādāts plāns, kas iekļauj risinājumus prakšu kvalitātes pilnveidei;
Ø  organizēta starptautisku studiju programmu satura inovācijas konference;
Ø  izstrādāta kārtība, nozares cilvēkresursu attīstības prognozēšanai un saiknes ar DU absolventiem uzturēšanai;
Ø  veikts DU studiju programmu modernizācijas starptautiskais peer-review;
Ø  pilnveidota DU finanšu vadības un grāmatvedības sistēma;
Ø  pilnveidota iekšējās kvalitātes vadības sistēma;
Ø  ieviesti e-risinājumi;
Ø  ieviesti savstarpējās mācīšanas pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstskolām zināšanu, pieredzes un speciālo zināšanu apmaiņai;
Ø  īstenots apmācību cikls DU vadības personāla kompetenču paaugstināšanai.
 
Projekta rezultātā tika sasniegts tā mērķis, t.i., tika pilnveidota Daugavpils Universitātes studiju programmu satura kvalitāte, nodrošinot labāku universitātes pārvaldību, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Daugavpils Universitātei ir svarīgi nodrošināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības kvalitāti, uzlabot DU pārvaldību atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem, stiprināt stratēģisko specializāciju, sekmēt studiju programmu un studiju virzienu efektīvu īstenošanu, kas balstās uz kompetencēm un kuras centrā ir students, kā arī veicināt sadarbību ar darba devējiem. Lai sekmētu minēto vajadzību un problēmsituāciju risināšanu, projekta ietvaros tika izstrādāts detalizēts pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai, pilnveidota DU pārvaldības struktūra, ieviesta iekšējās kvalitātes vadības sistēma, ieviesti e-risinājumi un pilnveidotas vadības personāla kompetences.
 
 
Papildu informācija:
Kristīna Romanceviča
Projekta vadītāja asistente
Tālr. 654 23133
E-pasts: kristina.romancevica@du.lv