DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
31.08.2022
dalies:
drukā:
 • Atskaite par Daugavpils Universitātes akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi 2021./2022. studiju gadā

Stažēšanās – 3 personas stažējušās 100 stundu apjomā pie komersantiem.

Specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem iepriekšējā studiju gadā vairāk kā 200 akadēmisko stundu apjomā:

 1. Saskarsme 
 2. Pretstresa dienas (5 pasākumi)
 3. Profesionālās efektivitātes veicināšanas diennakts nometne Nr.2
 4. Pieredzē balstītas mācības un vizītes uz uzņēmumiem atbilstoši studiju virzienu „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika” tematikai Latvijā (4 ekskursijas)
 5. Digitālie izaicinājumi: e-komercija
 6. X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem
 7. Mēdiju patēriņa ieradumi
 8. Digitālā drošība
 9. Datu analītika un demonstrēšana
 10. Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās rīki
 11. Mākoņpakalpojumi un datu uzglabāšana
 12. Nozaru digitalizācija un kvalitātes uzlabošana (veselības aprūpe)
 13. Inovatīvas mācību metodes digitālajā vidē
 14. E-mācību vides
 15. Hibrīdstudiju ieviešana
 16. Ilgtspēja, digitalizācija un aprites ekonomika
 17. Digitālās dzīves māksla jeb paradumu maiņa
 18. Automatizācijas ietekmi uz darba tirgu
 19. Digitālie līderi
 20. E-studiju vides MOODLE lietošanas mācības
 21. Labās prakses piemēri studiju procesa digitalizācijai un attālināto formu iespējas dažādās AII
 • Projekta kopējie rezultāti akadēmiskā personāla atjaunotnei

No 16 doktorantiem, kas saņēmušas ESF atbalstu darbam DU 12 mēnešu garumā, 6 personas ieguvušas doktora grādu un pēc iesaistes projektā ievēlētas akadēmiskajā amatā DU. 2022.gada augustā vēl 2 personas aizstāvējušas promocijas darbu.

 • Projekta kopējie rezultāti DU internacionalizācijas un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

24 ārvalsts pasniedzēji saņēmuši ESF atbalstu darbam DU.  Ārvalsts pasniedzēji iesaistīti studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika” vismaz uz 6 mēnešiem.

Ar 6 ārvalstu pasniedzējiem pēc iesaistes projektā turpinātas darba attiecības no DU finanšu līdzekļiem.

ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/022 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana”.

Papildu informācija:
Zaiga Vītola
E-pasts: zaiga.vitola@du.lv