DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Veiksmīgi tika īstenotas STEM speciālistu apmācības divu gadu garumā

28.12.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību īstenoja četrus STEM jomu pedagogu apmācību ciklus,  kas koncentrējās uz kompetencēs balstītu pieeju STEM jomas speciālistiem.

Skolotāju neformālās tālākizglītības apmācību mērķis bija pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences STEM izglītības jomā un mācīšanas metodikā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot pedagogu spēju iedvesmot un motivēt, kā arī atbalstīt jauniešus vairāk pievērsties dabaszinātņu, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības studijām un karjeras izvēlei STEM jomā, savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Apmācības notika hibrīdformā:  gan tiešasaistē, gan apmācības ietvēra  praktiskās nodarbības klātienē, Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta laboratorijās. Katras grupas apmācību dalībnieki saņēma apliecinājumus par apgūtajām tēmām 60 akadēmisko stundu apmērā, ja apmeklējums bija vismaz 80%. Jaunas, idejas, radošas metodes un inovatīvas praktiskās iemaņas apguva vairāk nekā 60 speciālisti no visas Latvijas.

Programmas uzdevumos ietilpa   STEM jomas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vispārizglītojošo skolu  un interešu izglītības pedagogiem, STEM jomas vispārizglītojošo un interešu izglītības pedagogu izpratnes padziļināšana par mūsdienu  pedagoģiskā procesa norisi un organizēšanas īpatnībām.

Apmācību programmas ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas sadarbības partnera – Tronheimas Zinātnes centra pieredzi, padziļinātāk tieši par Norvēģijas inovāciju un zinātnes centru ietekmi uz mācīšanās metodiku un izglītojošo programmu ietekmi uz skolēnu kompetenču attīstību.

Programmas īstenošanā bija iesaistīti docētāji ar bagātu un kvalitatīvu profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās, pieredzi darbā ar skolotājiem ne tikai Latvijā,  bet arī citās Eiropas valstīs, ar prasmi strādāt daudzveidīgās mācību vidēs, izmantojot inovatīvas mācību metodes. Programmas saturs bija strukturēts elastīgi, un tas tika pielāgots mērķauditorijas interesēm. Apmācību programma ļāva  STEM jomas speciālistiem iegūt vispusīgu priekšstatu par  programmas kopējo saturu, kā arī iedziļināties, analizējot aktuālus  un specifiskus pedagoģiskā satura jautājumus kompetenču pieejas kontekstā.

Apmācības notika  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.