DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

BIEDRĪBA “INTELEKTA PARKS”

dalies:
drukā:
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība INTELEKTA PARKS
Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
313. kab.

E-pasts: intelekta.parks@inbox.lv
Mājas lapa: www.intelektaparks.lv
Reģistrēta:
2011. gada 13. decembrī
Vien. reģ. Nr. 40008187126
Bankas konts: LV92RIKO0002013248096

Biedrības mērķi:

Sekmēt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, kuras pamatā ir kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei atbilstošas izglītības pieejamība mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa;
Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības segmentiem vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), sniegt prasmes, kas nodrošina integrēšanos dinamisko globālo procesu noteiktajās inovācijās dažādās sociālās un kultūras dzīves jomās;
Izstrādāt stratēģijas un mūsdienīgus risinājumus izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai mūžizglītībā.
Biedrības uzdevumi:
Izglītojošu, kultūras un zinātnes komunikācijas projektu realizēšana mūžzizglītības jomā aktīvas zināšanu sabiedrības veidošanai;
Bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iniciatīvu iniciēšana, sadarbības un zināšanu apmaiņas veicināšana, atbalsts to norisei;
Uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un mazākumtautību integrāciju fokusētu jautājumu diagnosticēšana un to risinājumi projektu ietvaros;
Latvijas, Baltijas un Eiropas reģionu sadarbības veicināšanas pasākumu un projektu attīstīšana izglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas jomā;
Projekti un pasākumi demokrātijas darbināšanai, tiesiskuma stiprināšanai, Latvijas kā Eiropas Savienības daļas, kas iekļaujas demokrātisko un brīvo valstu kopienā uztverei;
Ar dažādu aktivitāšu starpniecību stiprināt sabiedrības indivīdu savstarpējo tolerancei neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās orientācijas;
Sekmējot zināšanu apriti, ar zinātnes komunikācijas metodoloģijas starpniecību paaugstināt sabiedrības sociokultūras kompetences līmeni;
Intelekta parka programmu, programmu moduļu, kursu, lekciju ciklu izstrāde un nodrošināšana;
Valodu, mākslu, teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju kursu, darbnīcu, semināru, lekciju organizēšana.

BIEDRĪBAS ZIŅAS
2014. gada projekti
2015. gada projekti
2016. gada projekti
2017. gada projekti
2018. gada projekti
2019. gada projekti

2020. gada projekti

2021. gada projekti

2022. gada projekti