DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitāte kopā ar 10 Eiropas universitātēm OpenEU alianses ietvaros veidos Eiropas atvērto universitāti

01.07.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte kopā ar OpenEU alianses partneriem ir saņēmusi lielisku ziņu par apstiprinātu projekta pieteikumu, līdz ar to kļūs par “Eiropas universitāšu alianses” dalībnieci.

DU ir viena no 10 alianses partneruniversitātēm, kas vienojušās dibināt pirmo Eiropas atvērto universitāti – OpenEU.

OpenEU ir viena no 14 jaunākajām Eiropas universitāšu aliansēm, kas saņēmušas augstāko novērtējumu pēdējā Eiropas Komisijas projektu uzsaukumā “European Universities – Development of deep institutional transnational cooperation”. OpenEU tagad varēs īstenot plānotās aktivitātes turpmāko četru gadu garumā, pateicoties piešķirtajam finansējumam gandrīz 14,4 miljoniem eiro apmērā.

Dalība OpenEU aliansē stiprinās DU stratēģiskā attīstības plāna īstenošanu un virzīs turpmāku institūcijas izaugsmi.

OpenEU partneruniversitāšu rektori

OpenEU paredz izveidot kopīgu alianses pārvaldības struktūru un vienotu attīstības stratēģiju, kas nodrošinās izglītības, pētniecības, inovāciju un sabiedrības līdzdalības pakalpojumu ekselenci un ilgtspēju. DU dalība OpenEU aliansē ir ļoti būtiska un sniegs ieguldījumu izglītības, zinātnes un inovāciju ekosistēmu izveidē un transformācijā paaugstinot ekosistēmu dalībnieku iesaisti  Daugavpilis reģionā.

OpenEU aliansi koordinēs Katalonijas Oberta Universitāte (UOC). OpenEU alianse aptver visus 4 Eiropas reģionus. Aliansē ir apvienojušies 8 vadošās tiešsaistes, atvērtās un attālinātās universitātes, kā arī divas tradicionālās universitātes (t.sk DU) – Bifröst University, Islande; Daugavpils University, Latvija; FernUniversität in Hagen, Vācija; Hellenic Open University, Grieķija; Open Universiteit, Nīderlande; Open University of Cyprus, Kipra; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spānija; Universidade Aberta, Portugāle; Universitat Oberta de Catalunya, Spānija un St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgārija.

OpenEU projektam atbalstu nodrošinās 16 asociētie partneri – Open University, Lielbritānija; Fan S. Noli University, Albānijas; Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Ukraina; MIT University, Ziemeļmaķedonija; European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), the International Association of Universities (IAU), Mediterranean Universities Union (UNIMED), Fédération Interuniversitaire de l’enseignement à distance (FIED), Brightlands Smart Services Campus, Bulgarian Industrial Association (BIA), Mentoring Europe, SECARTYS, Stifterverband, Bulgaria’s Digital National Alliance, EUROCITIES association un European Leader Association For Rural Development (ELARD).

OpenEU alianases partnerība ir izveidota, lai risinātu pārstāvētajām kopienām 3 būtiskākos EAIT izaicinājumus:

 1. Augstākās izglītības digitālā transformācija;
 2. Mūžizglītība pastāvīgi mainīgā vidē;
 3. Iekļaujošākas un taisnīgākas augstākās izglītības sistēmas sasniegšana.

OpenEU kopīgā vīzija ir izteikta 10 mērķos, ko alianse plāno sasniegt turpmāko četru gadu laikā: 

 1. Likt pamatus stabilai un ilgtspējīgai Eiropas atvērtās universitātes izveidošanai;
 2. Veicināt inovācijas mācību programmā, studiju kursu pasniegšanā un novērtēšanā, apņemoties nodrošināt kursu mikroakreditācijas izmantošanas prakses nostiprināšanu;
 3. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu, kas veicinātu nodarbinātību visā Eiropā, nodrošinot gan tradicionālajiem, gan netradicionālajiem studentiem pielāgotus un elastīgus mācību veidus un prasmes, ko pieprasa sabiedrība un strauji mainīgais darba tirgus;
 4. Paplašināt tradicionāli nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, piemēram, bēgļu un migrantu, STEM jomā strādājošu sieviešu, invalīdu vai mazapdzīvotu reģionu iedzīvotāju līdzdalību augstākajā izglītībā, ieviešot risinājumus, kas atbilstu viņu vajadzībām, un stiprinot AI kompetences, kas saistītas ar daudzveidību, vienlīdzību un iekļaušanu;
 5. Garantēt digitālās mācīšanās kvalitāti un inovatīvus izglītības risinājumus, izmantojot uz izaicinājumiem balstītus, daudzdisciplīnu pētījumus un inovācijas;
 6. Virzīt augstākās izglītības digitālo pārveidi Eiropā daloties OpenEU pieredzē, zināšanās un resursos ar citām universitātēm;
 7. Paplašināt internacionalizāciju, radot un īstenojot inovatīvas un elastīgas mobilitātes iespējas, kas ļauj jebkuram studentiem izmantot starptautiskās mācību pieredzes iespējas;
 8. Uzlabot uz izaicinājumiem balstītu zināšanu radīšanu, nodošanu un apmaiņu, koncentrējoties uz trim Eiropai svarīgākajiem jautājumiem: digitālā transformācija, klimata pārmaiņas un apdraudējums Eiropas vērtībām un demokrātijai;
 9. Paaugstināt universitāšu ietekmi uz sabiedrību izglītības, pētniecības un inovāciju jomā, sadarbojoties ar OpenEU kopienām un darba tirgus dalībniekiem, lai izveidotu sadarbību ar partneriem, kas pārstāv dalībniekus ārpus akadēmiskās kopienas;
 10. Veicināt Eiropas vērtības, izveidojot kopīgu OpenEU kultūru, kas balstīta uz kvalitātes, daudzveidības, vienlīdzības, iekļautības, atvērtās zinātnes un vides ilgtspējas principiem, lai veidotu noturīgāku ekonomiku un sabiedrību.

Šobrīd notiek projekta finansēšanas līguma saskaņošanas un parakstīšanas process. Projekta OpenEU īstenošanu plānots uzsākt šī gada rudenī, līdz ar jauno studiju semestri.

DU studenti, akadēmiskais un administratīvais personāls, kā arī DU kopiena ir aicināts aktīvi iesaistīties OpenEU izveides procesā.

Aktuālā informācija par projektu tiks publicēta https://openeu.eu/https://du.lv/, kā arī DU sociālajos tīklos.

Sīkāka informācija par iniciatīvu:

“Eiropas universitātes” 2024. gada uzaicinājums “Erasmus+”: rezultāti

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Eiropas stratēģija augstskolām