DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.08.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 24. augustā

ILZE RUBENIŅA

aizstāvēja promocijas darbu

„Benzantrona luminofori Trematoda un Nematoda parazītu efektīvai un ātrai izpētei”.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:

Dr. biol., vad. pētniece Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija);

Dr. biol. Inese Gavarāne (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija).

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.

Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Ilzei Rubeniņai piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) bioloģijā.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Promocijas darba kopsavilkums

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv