DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU īstenota kombinētā intensīvā programma (BIP) “Competence Development of Future Teachers for Sustainability and Cultural Literacy”

12.10.2023
dalies:
drukā:

No 2023. gada 2. līdz 6. oktobrim ES Erasmus+ programmas ietvaros Daugavpils Universitāte (DU) uzņēma 16 ārvalstu studentus un 4 mācībspēkus no Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas, Lietuva (Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania), Jāņa Pāvila II universitātes Bjalā Podlaskā, Polija (John Paul II University  in Biala Podlaska, Poland) un Kastīlijas – La Mančas universitātes Albacetē, Spānija (University of Castilla-La Mancha, Spain) kombinētā intensīvā programmā (BIP) “Competence Development of Future Teachers for Sustainability and Cultural Literacy”.

Programmas uzdevums paredzēja attīstīt skolēnu sociālo pieredzi ne tikai mācību stundās, bet arī reālajā dzīvē, novērtēt un interpretēt daudzveidīgas radošās izpausmes formas, mācīties izprast kultūras atšķirības un veidot savu kultūras identitāti. Programmas saturs aptvēra skolotāju sagatavošanu pedagoģiskā procesa īstenošanai skolā kompetenču pieejas kontekstā: skolotāju prasmi uzņemties pašiniciatīvu, plānot starppriekšmetu integrāciju gan vienas, gan vairāku mācību jomu ietvaros, izstrādājot kopīgas tēmas par kultūras tradīciju ilgtspējīgu saglabāšanu, gūstot emocionālu un estētisku pieredzi.

Programmas koncepcija bija orientēta uz praksē un pētniecībā balstītām studijām, kas ļauj jaunajiem speciālistiem jau studiju laikā iepazīties ar darba specifiku pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klase). Bija iespēja iepazīties ar mūsdienu sabiedrības attīstības tendencēm un dažādām kultūrām gan globālā, gan lokālā mērogā, meklēt jaunu pieeju kultūras pratības kontekstā. Jaunais redzējums izglītībā ir vērsts uz kompetenču pieejā balstītu pieeju mācību saturam, kas ļauj skolotājiem un skolēniem savstarpēji mijiedarboties.

BIP tika īstenota divās daļās gan virtuāli, gan fiziski visiem programmas dalībniekiem  esot klāt DU. Šī gada 22. septembrī virtuālo daļu, kur dalību ņēma visi programmas dalībnieki atklāja Zinātņu daļas projekta koordinatore Inese Hodanova, pasniedzēja Raquel Bravo Marin no Kastīlijas-Lamančas Universitātes Spānijā turpināja ar lekciju “Mūzikas mācīšanas un mācīšanās procesa pamatprincipi pamatizglītības posmā”. Turpinājumā Dr. paed. Helena Konowaluk-Nikitin, Dr. paed. Joanna Waszczuk no Jāņa Pāvila II Universitātes Bjalas Podlaskā Polijā vadīja semināru par tēmu Implications of J.Korczak’s upbringing for pedagogical practice.

29. septembrī virtuālo programmas daļu ar lekciju par iekļaujošo izglītību, izmantojot universālo mācību dizainu vadīja Dr. Regina Karveliene no Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas. Turpinājumā prof. Mariana Petrova no Sv. Kirila un Sv. Metodija Universitātes Veliko Tarnovo vadīja lekciju par kultūras digitalizāciju mūsdienu sabiedrībā, par digitālajām tehnoloģijām kultūras uzlabošanai, sākotnējo un notiekošo empīrisko darbu digitālo mediju studijās.

Sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem īsā laika posmā bija iespējams noteikt kā topošais skolotājs varētu efektīvāk plānot un organizēt mācību vidi, mācību procesu, vadīt mācību darbu, atbalstīt un virzīt izglītojamā mācīšanos un personības attīstību ilgtspējīgas izglītības kontekstā.

Programmas fizisko daļu veidoja lekcijas un radošās darbnīcas par tēmu “Holistisko pieeju profesionālās kompetences veicināšanā”, kuras vadīja DU docente Jeļena Badjanova un prof. Dzintra Iliško. Studenti iesaistījās interaktīvās darbnīcās, izstrādājot savu holistiskās izglītības modeli, iesaistoties teatralizētas izrādes veidošanā, integrējot visas jaunās zināšanas, ko viņi ieguva nedēļas laikā no 2. līdz 6. oktobrim. Tas palīdzēs jaunajiem pedagogiem integrēties izglītības iestādes sociālajā vidē, kā arī motivēs jaunos pedagogus īstenot mācību satura uzdevumus, kas ietver izglītojamā kompetences, līdzdalību sociālā mantojuma saglabāšanā un kultūras tradīciju pārmantošanā, mācīšanos, lai izprastu kultūras atšķirības, veidojot savu kultūras identitāti.

BIP programmas īstenošanā piedalījās arī doc. Sergejs Čapulis, kurš vadīja lekciju un diskutēja par skolotāja profesionālās darbības pamatiem. Asoc. prof. Valērijs Dombrovskis vadīja lekciju par sociāli emocionālo mācīšanos.

Ārvalstu studentiem bija iespēja apmeklēt divas Daugavpils pilsētas skolas un analizēt gūto pieredzi, vērojot pedagoģisko procesu Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā un Daugavpils Vienības pamatskolā. Skolēni izstrādāja savu jautājumu kopumu abu skolu pedagogiem.  Studenti un skolotāji savu mācību pieredzi novērtēja kā ļoti bagātīgu un noderīgu turpmākai profesionālajai pilnveidei.

Vēlamies izteikt pateicību Daugavpils Vienības pamatskolas direktorei Edītei Zdanovskai un Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktorei Kristīnei Ivancovai par iespēju mācīties no abu skolu labākās pieredzes. Paldies Maritai Irbei, kura pasniedza latviešu dejas pamatus un Studentu padomei, kura piedalījās programmas kultūras daļas organizēšanā.

Īpašs paldies visiem Daugavpils Universitātes tehniskajiem darbiniekiem, kas nodrošināja ērtas telpas intensīvam darbam starptautiskajai komandai

Papildu informācija

Inese Hodanova

Projektu koordinatore

E-pasts: erasmus@du.lv

Tel: +371 65421606