DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātē sākta projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003, īstenošana

23.01.2023
dalies:
drukā:

Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros Daugavpils Universitātes projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” īstenošana

Projekta numurs: Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta īstenošana:    29.12.2022.-19.12.2024.

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta koordinatore DU: Dr. philol. prof. Maija Burima

Projekta pētnieciskā grupa DU:

Projekta izpildītāji – Dr. philol. prof. Maija Burima, Dr. philol. asoc. prof. Sandra Meškova, Dr. philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Dr. paed. doc. Sandra Zariņa, Dr. philol. Eva Birzniece, Dr. hist. Kristīne Ante, Mg. philol. Līga Struka

Kontaktinformācija: Maija Burima, e-pasts: maija.burima@du.lv

Projekta administrēšana DU: Diāna Skuķe

Projekta kopējais finansējums: 415 025,00 EUR

Projekta mērķis: Projekts apvieno pētniekus no literatūrzinātnes, salīdzināmās literatūras, digitālo humanitāro zinātņu, kultūras un grāmatniecības vēstures studiju jomām, kā arī pedagoģijas profesionāļus. Projekta mērķis ir veikt pētījumus par literatūrzinātnes, literatūras, kultūras un sabiedrības daudzdimensionālajām attiecībām vēsturiskā un mūsdienu kontekstā. Viens no centrālajiem jautājumiem ir literatūras loma sabiedriskās domas un politisko naratīvu veidošanā mūsdienu un vēsturiskā perspektīvā, ietverot literatūras kritiku un cenzūru. Tāpat tiks pētīta sabiedrības literārā gaume, grāmatu patēriņš un aprite un lasīšanas paradumu dinamika, un tās pārnese uz citām radošajām industrijām, kultūras medijiem un izdevējdarbību. Būtiski aptvert arī savstarpēji cieši saistīto lasītprasmes un izglītības aspektu, izstrādājot un piedāvājot jaunus mācību līdzekļus un digitālos resursus lasītprasmes attīstīšanai dažādās Latvijas un diasporas iedzīvotāju grupās, ņemot vērā arī lasītāja dominējošā uztveres tipa vajadzības. Jaunās zināšanas un projekta rezultāti tiks integrēti Latvijas augstākajā izglītībā, pilnveidojot un attīstot studiju programmas un kursus un izstrādājot maģistra un doktora darbus. Projekta rezultāti ietvers piecas recenzētas monogrāfijas, vismaz 20 recenzētus zinātniskus rakstus, kas pieņemti publicēšanai, vismaz 30 konferenču referātus un daudzveidīgu sabiedrības informēšanu – populārzinātniskus rakstus, publiskas lekcijas, seminārus, sabiedrības iesaistes kampaņu.