DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Anita Rukmane-Bārbale „Ģints Pachyrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Pachyrhynchini) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija Orientālajā reģionā”

21.02.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 16. februārī

Anita Rukmane – Bārbale

aizstāvēja promocijas darbu „Ģints Pachyrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Pachyrhynchini) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija Orientālajā reģionā”.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, atturas – nav. Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Anitai Rukmanei-Bārbalei piešķirts zinātnes doktora grāds zinātnes doktore (Ph. D.) dabaszinātnēs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī.

Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv