DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

„Skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošana pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”

dalies:
drukā:
Ilgums160 st.
Programmas mērķauditorija:Vispārizglītojošo skolu pedagogi, kas vēlas strādāt pirmsskolā, bet kuriem nav atbilstošas izglītības.
Mērķis:Nodrošināt iespēju pedagogiem apgūt darbam pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, lai veidotu bērncentrētu vidi un veiksmīgi īstenotu lietpratībā balstītas mācības. 
Uzdevumi:Pilnveidot zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu īpatnībām, pirmsskolas mācību saturu, tā plānošanu un apguvei izmantojamajiem mācību līdzekļiem, tostarp digitālajiem, lietpratībā balstītas izglītības kontekstā;
attīstīt prasmes patstāvīgi plānot un organizēt rotaļnodarbības dažāda pirmsskolas vecuma grupās, izvēloties sasniedzamajam rezultātam atbilstošās mācību un vērtēšanas metodes, paņēmienus un piedāvājot bērnu, tostarp bērnu ar speciālām vajadzībām, atbalstam atbilstošas mācīšanās stratēģijas;
veidot iemaņas caurviju prasmju integrēšanai, vērtībās balstītu un uz tikumu veidošanos orientētu ieradumu iekļaušanai mācību procesā pirmsskolā;
pilnveidot kompetenci bērncentrētas mācību vides veidošanai bērnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstībai pirmsskolā, sniedzot nepieciešamo atbalstu mācību satura apguvē bērniem un viņu vecākiem.