DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

“Pedagoģiskās darbības pamati”

dalies:
drukā:
Ilgums120 st.
Programmas mērķauditorija:Profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi un prakšu vadītāji, interešu izglītības pedagogi, kuriem nav pedagoģiskās izglītības
Mērķis:Nodrošināt iespēju pedagogiem, kuriem nav pedagoģiskās izglītības, apgūt darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences lietpratībā un darba vidē balstīta izglītības procesa realizēšanai.
Uzdevumi:Pilnveidot zināšanas par mācību satire plānošanu, mācību procesa īstenošanai izmantojamajiem mācību līdzekļiem, tai skaitā digitālajiem, atbalstu izglītojamajiem un individuālo pieeju.
Pilnveidot prasmes patstāvīgi plānot un organizēt mācību procesu, izvēloties sasniedzamajam rezultātam atbilstošās mācību un vērtēšanas metodes un paņēmienus, pilnveidot prasmi sniegt izglītojamajiem atgriezenisko saiti.