DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Ar Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas 1993. gada 22. februāra pavēli Daugavpils Pedagoģiskajam institūtam, ievērojot tā studiju un zinātnisko potenciālu, tika piešķirts universitātes statuss. 1993. gada 15. martā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) mācībspēku, studentu un darbinieku pilnsapulce pieņēma DPU Satversmi un apstiprināja Senātu ar 47 senatoriem (priekšsēdētājs Henrihs Soms). Pirmo reizi augstskolas vēsturē rektors tika ievēlēts pilnsapulces balsojumā. Par pirmo DPU rektoru kļuva Bruno Jansons. Kopš 1993. gada 15. martu Daugavpils Universitātē atzīmē kā Satversmes gadadienu.

DPU Satversmes pieņemšanas gads bija konsolidācijas un stabilitātes gads Universitātes tālākai attīstībai, demokratizācijai un humānisma principu iedzīvināšanai. DPU perspektīvās attīstības koncepcijā tika ierakstīts, ka universitāte par savas darbības prioritāro virzienu atzīst skolotāju gatavošanu visu līmeņu skolām visos mācību priekšmetos. 1993. gadā studiju darbs tika organizēts piecās fakultātēs (Bioloģijas un ķīmijas, Fizikas un matemātikas, Fiziskās audzināšanas, Humanitārajā, Mūzikas pedagoģijas) un divās nodaļās (Ekonomikas un socioloģijas, Sākumskolas, ). 1993. gada 28. septembrī universitātē pirmo reizi notiek promocijas darbu aizstāvēšana.

Saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā 1996. gadā tika ievēlēts jauns Senāts doc. Jāņa Pokuļa vadībā un pārveidota universitātes struktūra: izveidotas 3 fakultātes (Dabaszinātņu un matemātikas, Humanitārā, Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas) un 3 nodaļas (Ekonomikas, Mūzikas pedagoģijas, Sporta pedagoģijas). 2000. gada 11. decembrī uz Mūzikas pedagoģijas nodaļas bāzes tika izveidota Mūzikas un mākslu fakultāte. Ar katru gadu universitātē pieauga zinātņu doktoru skaits. Docētāji turpināja mācību grāmatu gatavošanu skolām, veica zinātniskos pētījumus, sekmīgi iesaistījās dažādu projektu realizācijā.

DPU turpināja aktīvi darboties Studentu klubs, arodbiedrības organizācija, deju ansamblis „Laima”, jauktais un sieviešu koris, Sporta klubs. 1993. gada 21. decembrī tika dibināts DPU Dabas izpētes un vides izglītības centrs Dr. biol. Arvīda Barševska vadībā, bet kopš 1993. gada pavasara augstskolā darbojās Kristīgo studentu brālība.