DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Laboratorija veic saldūdens ekosistēmu funkcionālos un strukturālos pētījumus dažādu vides faktoru ietekmē, pielietojot gan lauka (instrumentālās – ūdens parametru fizikāli-ķīmiskās un akustiskās analīzes metodes, hidrobiontu paraugu ievākšanas), gan laboratoriskās (mikroskopijas, ūdens parametru ķīmiskās analīzes, molekulārās un bioķīmijas) pētījumu metodes, sadarbojoties ar Akvakultūras un Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratorijām.

Hidroekoloģijas laboratorija atrodas Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1A).

Hidroekoloģijas laboratorijas pētījuma tēmas

  • Daugavas palu un mazūdens perioda ūdens masu dinamikas pētījumi. Kustībā esošas ūdens masas hidrobioloģisko, ūdens fizikāli-ķīmisko parametru izmaiņu, hidroakustisko mērījumu un citu vides faktoru izpēte saskaņā ar tā saucamo Lagranža metodi sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docētājiem;
  • Svešās Ponto-Kaspijas sānpeldes Pontogammarus robustoides populācijas pētījumi Daugavas ūdenskrātuvēs (sastopamība, izplatība, vairošanās sekmes, ietekme uz sugu daudzveidību, populācijas ģenētika);
  • Daphnia cucullata Sars, 1862, tās ģenētiskā daudzveidība, izplatība un vieta zooplanktona cenožu sastāvā Austrumlatvijas dziļajos ezeros;
  • Latvijas dziļo ezeru hidroekoloģiskie pētījumi (zooplanktona, ūdens fizikāli-ķīmisko parametru pētījumi, zivju barības bāzes un krājumu izvērtēšana, sateces baseina ietekme);
  • Daugavas vidusteces upes-palieņu sistēmas hidroekoloģiskie pētījumi (2004-2009) sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docētājiem.