DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Latvijas studiju centrs

dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Adrese: Vienības iela 13 – 313. kab., Daugavpils, LV-5401
E-pasts: lsc@du.lv

Latvijas studiju centra vadītājaProfesore Maija Burimamaija.burima@du.lv

Latvijas studiju centrs (LSC) izveidots 2016. gada 25. janvārī.

LSC misija – saglabāt un popularizēt latviešu valodu, Latvijas kultūru un latvisko identitāti, veicināt tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā, sadarboties ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par latvistiku un latviešu valodu, uzturēt zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm.

LSC mērķis ir nodrošināt inovatīvu un daudzveidīgu pētniecisko, informatīvo un zināšanu pārneses instrumentu ieviešanu un uzturēšanu par Latvijas studiju jomām, kas saistītas ar Latvijas valsti, tautu, kultūru un valodu.

LSC uzdevumi:

 • veicināt un padziļināt DU zinātnieku un studējošo kompetenci par Latvijas studiju jautājumiem;
 • īstenot Latvijas studiju zinātnisko pētījumu rezultātu pārnesi no akadēmiskās vides uz plašāku sabiedrību;
 • atbilstoši centra darbības specifikai īstenot nacionālus un starptautiskus projektus;
 • sadarboties ar Latvijas studijas popularizējošām un atbalstošām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām;
 • sniegt informāciju un konsultācijas par LSC darbības jomām;
 • motivēt studējošos un docētājus iesaistīties LSC aktivitātēs.

LSC darbības virzieni

 • Ieviest un uzturēt inovatīvus un daudzveidīgus pētnieciskos, informatīvos un zināšanu pārneses instrumentus par Latvijas studiju jomām, kas saistītas ar Latvijas valsti, tautu, kultūru un valodu un tās iekļaušanos globālos kultūras procesos;
 • starptautiska sadarbība latvistikas jomā;
 • izstrādāt metodoloģiju un inovatīvus instrumentus mazākumtautību, nepilsoņu un trešo valstspiederīgo integrēšanu Latvijas sabiedrībā;
 • ieviest projektus, kas saistās mazākumtautību, nepilsoņu un trešo valstspiederīgo integrēšanu Latvijas sabiedrībā;
 • izstrādāt metodoloģiju latviešu valodas un Latvijas kultūras integrētai apguvei un aprobēt to projektos;
 • veidot sadarbības modeļus kontaktu uzturēšanai ar latviešu diaporu pasaulē;
 • Latvijas studiju jomu pētnieciskas bāzes pilnveidošana, iekļaujot mutvārdu vēstures avotus;
 • ekspedīciju un “crowdsourcing” organizēšana Austrumlatvijas iedzīvotāju dzīvesstāstu un viedokļu fiksēšanai un dokumentēšanai;zinātnisko, metodisko un populārzinātnisko publikāciju sagatavošana un izdošana LSC darbības jomās;
 • DU studiju programmu kursu satura izstrāde, pilnveide un nodrošināšana;
 • izstrādāt un piedāvāt lekcijas un kursus LSC darbības jomās plašākai sabiedrībai (skolotājiem, bibliotekāriem, vidusskolēniem);
 • tālmācības programmu izstrāde LSC darbības jomās;
 • studentu brīvrātīgā darba organizēšana;
 • sabiedrības iesaistīšanas aktivitāšu organizēšana ar LSC darbību saistītās jomās;
 • topošo rakstnieku sagatavošana;
 • jauniešu interešu izglītības instrumentu izveide un uzturēšana;
 • sadarbība ar DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrību “Intelekta parks”

Pieejamie resursi

 • DU LSC ir izveidots e-muzejs vietnē vitamemoriae.eu. Tajā iekļautas 360 tematiski strukturētas un segmentētas audiovizuālās vienības, kas ir transkribētas un tulkotas latviešu, angļu un krievu valodā;
 • Elektroniski kataloģizēta zinātniskās un metodiskās literatūras kolekcija par šādām tēmām: trimdas literatūra, tulkojumzinātne;
 • Plašs latviešu valodas mācīšanas metodiskās literatūras apkopojums;
 • Elektroniski kataloģizēts mūsdienu latviešu literatūras avotu klāsts;
 • Privātie arhīvu dāvinājumi (piemēram, rakstnieka Ērika Vilsona) arhīvs;
 • projekta „Daugavpils izcelsmes rakstnieka Borisa Judina literārā devuma apzināšana un sistematizēšana” arhīvs (audio un video interviju ieraksti, transkripcijas);
 • LSC ir aprīkots ar datortehniku, programmnodrošinājumu, aparatūru mutvārdu liecību ierakstīšanai, apstrādei, arhivēšanai un izmantošanai pētnieciskajā un akadēmiskajā darbā. Latvijas studiju centrā ir pieejama interaktīvā tāfele, kas nodrošina daudzfunkcionālu latviešu valodas apguvi.
 • LSC resursi tiek izmantoti DU studiju programmu realizācijai, projektu ieviešanai, starptautiskajai sadarbībai, zinātnes pārneses aktivtātēm, sadarbībai ar diasporu.

Sadarbības partneri

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

ASV vēstniecība Latvijā

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonds

Latvijas rakstnieku savienība

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Vītauta Dižā universitāte

Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes koledža

Polockas Valsts universitāte

Jankas Kupalas Grodņas Valsts Universitāte

Erevānas Valsts universitāte

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Izdevniecība „Zinātne”

Apgāds „Mansards”

DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

Biedrība „ATTĪSTĪBAI”

Biedrība „Sukrums”

Biedrība „Baltā māja”

Biedrība „In lingua”

„DU Jauno zinātnieku biedrība”