DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 407. kab.,
Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 654 22994
E-pasts: afk@du.lv

Angļu valodas katedra izveidota 1991. gadā. 2004. gadā Angļu valodas katedra tika pārdēvēta par Angļu filoloģijas katedru, 2015. gadā – par Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedru.

Katedru ir vadījuši Harijs Maršavs (1991–1996), Zaiga Ikere (1996–2002), Olga Šostaka (2002–2009), Irina Presņakova (2009–2015), Sandra Meškova (2015–2016). Kopš 2017. gada katedras vadītāja ir Ilze Oļehnoviča.

Zinātniskās darbības virzieni

 • salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
 • kognitīvā lingvistika
 • valodu politika sociolingvistiskā aspektā
 • translatoloģija un teksta recepcijas aspekti
 • Ziemeļamerikas un Lielbritānijas literatūra
 • literatūras teorija: feminisma un dzimtes teorijas, psihoanalīze, naratoloģija, salīdzināmā literatūrzinātne
 • fenomenoloģijas pētījumi

Aktivitātes

 • Katedras docētāji kopā ar citām HF struktūrvienībām nodrošina studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija)”, akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija)”, profesionālajās maģistra studiju programmās „Tulks, tulkotājs” un „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)”, kā arī doktora studijas literatūrzinātnē cittautu literatūras vēstures un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs un valodniecībā salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.
 • Katedras docētāji vada studentu pētniecisko un radošo darbību; studējošie veiksmīgi aizstāv bakalaura un maģistra darbus, piedalās tulkošanas konkursos, darbojas „Angļu klubā” u.c. DU un Daugavpilī organizētajās pētnieciskajās, radošajās un zinātnes pārneses aktivitātēs.
 • Katedras docētāji piedalās zinātnisko aktivitāšu (konferenču, kongresu, semināru) organizēšanā un norisē DU un citviet.
 • Darbs LZP ekspertu padomē un sociālo un humanitāro zinātņu ekspertu komisijā, Piedalīšanās zinātnes pārneses un angļu valodas mācību popularizēšanas pasākumos DU un Latvijas skolās angļu valodai veltītajās aktivitātēs un to organizēšana.
 • Sadarbība ar LZA, Valsts valodas centru, Angļu valodas skolotāju asociāciju, ASV Informācijas centru, Britu Padomi u.c. izglītības un pētniecības iestādēm, vēstniecībām, profesionālajām un sabiedriskajām institūcijām.
 • Docētāju zinātniskais darbs un pieredzes apmaiņa ASV, Lielbritānijas un citu valstu universitātēs; vieslektoru mobilitāte.
 • Iesaistīšanās dažādos projektos un pētnieciskās programmās, lai gūtu mūsdienīgas zinātniskas un metodiskas atziņas un resursus to īstenošanai.
 • Ārvalstu studentu mācīšana bakalaura un maģistra studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija)” ietvaros (Spānija, Itālija, Francija, Turcija, Polija, Slovēnija, u.c.).

Personāls

AmatsVārds, uzvārds
Katedras vadītāja, docenteIlze Oļehnoviča
Asociētā profesoreSandra Meškova
DocenteEvita Badina
DocenteJeļena Semeņeca
DocenteIrina Presņakova
LektoreSolveiga Liepa
LektoreDiāna Ozola
Lietvedības sekretāreInesa Antonova