DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Skolotājs

dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija skolotāja kvalifikācija
Studiju veidspilna laika studijas (darba vidē balstītas studijas)
Studiju ilgums1 gads
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības:

Iepriekšējā izglītība:

  1. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;
  2. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā;
  3. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet DU iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (ne zemāka par 7 ballēm) (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + nodibinājuma “Iespējamā misija” organizētās atlases trīs kārtās rezultāti (1 x 500 = 500);

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.01.2020. sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība” un 28.02.2020. Daugavpils Universitātes sadarbības līgumu (DU reģ. Nr. 4-70/8.1) ar nodibinājumu “Iespējamā misija” par 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” īstenošanu, reflektantu atlasi 2021./2022. st. gada uzņemšanai ir veicis nodibinājums “Iespējamā misija”.

Studējošo atlase nodibinājuma “Iespējamā misija” organizētā procedūrā notika trīs kārtās:

  1. pieteikuma anketa,
  2. mācību stundas vadīšana, darbs grupā un lomu spēle,
  3. klātienes intervija.

Studiju laikā Tu apgūsi:

kompetenci, lai izprastu skolotāja profesionālās darbības kontekstus, mācību procesa plānošanas, īstenošanas un vērtēšanas principus, atbilstīgās mācību jomas saturu un mācību metodiku.  Apgūsi prasmes, lai sekmīgi īstenotu iekļaujošu mācību procesu saskaņā ar skolēnu attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācību rezultātiem, vērtētu izglītojamā mācīšanās sniegumu un izaugsmi, profesionāli vadītu izglītojamo pašvērtēšanas procesu, veiktu skolotāja profesionālās  darbības izpēti, rodot radošus risinājumus mainīgās vai neskaidrās situācijās, iesaistīsies izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: 

  • iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma).

Strādāt, atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai valsts un privātajās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

  • turpināt studijas maģistratūrā vai doktorantūrā. Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.

Programmas direktore:
Dr. paed., vadošā pētniece Eridiana Oļehnoviča
e-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv