• A- A A+
 • Vakances

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ TIEK IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ ŠĀDĀM AMATA VIETĀM:

  Vadošā pētnieka amatā:

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamentā – bioloģijas nozarē, zooloģijas apakšnozarē, 4 vietas (Darba uzdevums 1, Darba uzdevums 2Darba uzdevums 3Darba uzdevums 4);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biottehnoloģiju departamentā – bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā – bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā – bioloģijas nozarē, zooloģijas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedrā – valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē, 1 vieta Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedrā – valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, baltu valodniecības apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums).

  Pētnieka amatā:

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamentā – bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā – bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 3 vietas (Darba uzdevums 1, Darba uzdevums 2, Darba uzdevums 3);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju departamentā – fizikas un astronomijas nozarē, cietvielu fizikas apakšnozarē, 2 vietas (Darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centrā – psiholoģijas nozarē, sociālās psiholoģijas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centrā – ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centrā – valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē, 1 vieta (Darba uzdevums).

  Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 06.11.2019.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU” http://du.lv/lv/par_mums/svarigakie_dokumenti.

   

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ TIEK IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ ŠĀDĀM AMATA VIETĀM:

  Docenta amatā:

  • Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedrā – 2 vietas (Darba uzdevums 1Darba uzdevums 2);
  • Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums).

  Lektora amatā:

  • Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums);
  • Humanitārās fakultātes Vēstures katedrā – 1 vieta (Darba uzdevums).

  Asistenta amatā:

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Dizaina departamentā – 1 vieta (Darba uzdevums).

  Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (līdz 28.10.2019.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”

  Svarīgākie dokumenti

   

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE IZSLUDINA KONKURSU UZ VĒLĒŠANĀM ADMINISTRATĪVAJOS AMATOS

  Struktūrvienība Amats Vietu skaits
  Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra katedras vadītājs 1
  Latviešu literatūras un kultūras katedra katedras vadītājs 1
  Svešvalodu katedra katedras vadītājs 1
  Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra katedras vadītājs 1
  Sporta katedra katedras vadītājs 1
  Mūzikas katedra katedras vadītājs 1
  Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts direktors 1
  Humanitāro un sociālo zinātņu institūts direktors 1

  Pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas (līdz 21.10.2019.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 226.kab.) šādi dokumenti:

  • iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • dokumentu noraksti, kas saskaņā ar Augstskolu likumu apliecina amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;
  • ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķiramajam akadēmiskajam vai zinātniskajam grādam atbilst iegūtais diploms;
  • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums;
  • saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments;
  • direktoriem – attiecīgā institūta turpmākās darbības programma;
  • katedras vadītāja amata pretendentiem – attiecīgās struktūrvienības turpmākās darbības programma;
  • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

   

  Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādu amata vietu:

  Atklāta doktorantu atlase 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās
  izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros
  „Atbalsts doktorantiem darbam Daugavpils Universitātē”

  Projekta mērķis – Akadēmiskā personāla atjaunotne, nodarbinot doktorantūras studentus un zinātnisko grādu pretendentus, Daugavpils Universitātē šādos studiju virzienos:

  1. Dzīvās dabas zinātnes (4 pozīcijas);
  2. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (4 pozīcijas);
  3. Veselības aprūpe (4 pozīcijas);
  4. Ekonomika (4 pozīcijas);
  5. Izglītība, pedagoģija un sports (5 pozīcijas).

  Projekta rezultāts – 90% no ESF finansējuma saņēmušajiem doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem turpina strādāt par akadēmisko personālu Daugavpils Universitātē.

  Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 1. aprīlis.

  Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 12 mēneši.

  Prasības pretendentam/-ei:
  – motivācija iesaistīties akadēmiskajā darbā vismaz 12 mēnešus un vēlme turpināt darbu pēc projekta pabeigšanas;
  – priekšroka pretendentam, kas ir pēdējo kursu doktorants vai zinātniskā grāda pretendents (apgūto KP apjoms).

  Iesniedzamie dokumenti:
  – pieteikums, adresēts rektoram (iekļauta informācija par karjeras plānu un promocijas darba laika plānu);
  – CV Europass parauga formātā;
  – publikāciju saraksts.

  Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi cv@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi „Atbalsts doktorantiem darbam Daugavpils Universitātē”.

  Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

  Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.


  Daugavpils Universitāte (Reģ. Nr. 90000065985) īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienos:

  1. Dzīvās dabas zinātnes (3 pozīcijas)
  2. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (2 pozīcijas)
  3. Ekonomika ( 3 pozīcijas)
  4. Veselības aprūpe (3 pozīcijas)
  5. Izglītība, pedagoģija un sports (4 pozīcijas)

  Prasības pretendentam/-ei:
  – persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
  – personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
  – personai ir pētnieciskā darba pieredze;
  – personai ir publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
  – personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē;
  – persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā;
  – personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

  Iesniedzamie dokumenti:
  – pieteikums, adresēts rektoram;
  – CV Europass parauga formātā;
  – diploma par zinātnisko grādu kopija/maģistra diploma kopija;
  – publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

  Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 1. aprīlis.

  Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 6 mēneši (piesakoties norādiet vēlamo iesaistes akadēmisko gadu)

  1) 2018/2019
  2) 2019/2020
  3) 2020/2021

  Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi cv@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2. atlases kārtu ietvaros”.

  Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

  Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!