DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (krievu filoloģijā)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība krievu filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis ir paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties pagātnes un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, iepazīt mūsdienu filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt spējas izvirzīt un risināt zinātniskās problēmas, padziļināt lingvistikas un literatūrzinātnes zināšanas.

Studiju programmas saturs: slāvu mitoloģija un krievu folklora; jaunākās tendences un pētniecības virzieni krievu filoloģijā; semiotika; lingvokulturoloģija; vispārīgā retorika; teksta teorija; mītu poētika un eposa problēmas; etnolingvistika; cilvēks Eiropas pasaules ainā; hermeneitikas pamati; literatūrzinātnes skolu vēsture; krievu filozofijas vēsture; krievu literārās valodas vēsture; sociolingvistika u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes.

Programmas direktore

Dr. philol., docente Elvīra Isajeva
e-pasts: elvira.isajeva@du.lv
tālrunis: 65424238