DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

DMF izveidota ar DPU Senāta 1996. gada 29. janvāra lēmumu, apvienojot Fizikas un matemātikas fakultāti un Bioloģijas un ķīmijas fakultāti.

Fakultātes pirmsākumi saistīti ar Daugavpils Pedagoģisko vidusskolu (dibināta 1921. gadā) un Daugavpils Valsts skolotāju institūtu (izveidots 1923. gadā), kurš pastāvēja līdz 1940. gadam.

Dabaszinātņu (bioloģijas, fizikas, ķīmijas) un matemātikas skolotāju sagatavošana notika arī Padomju okupācijas gados Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā.

Paralēli minētajām specialitātēm ar atsevišķiem pārtraukumiem tika gatavoti arī mājturības (darbmācības) skolotāji.

Līdz ar universitātes nosaukuma iegūšanu piedāvāto studiju programmu skaits un saturs ir būtiski mainījies. Pašreiz Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte pārsvarā tiek realizētas akadēmiskās bakalaura un maģistra studiju programmas dažādās dabaszinātņu nozarēs, kā arī doktora studiju programmas fizikā, matemātikā un bioloģijā. Fakultāte arī turpina jau pagājušā gadsimta sākumā iedibinātās tradīcijas skolotāju sagatavošanā. No jaunajām studiju programmām arvien lielāku popularitāti iegūst profesionālā bakalaura studiju programma “Fizioterapija”.

Visās studiju programmās kopumā mācās ap 700 studentu. Mācību procesu fakultātē nodrošina 66 docētāji, no kuriem 5 profesori, 7 asociētie profesori, 8 vadošie pētnieki, 4 pētnieki, 21 docents, 17 lektori un 4 asistenti, kā arī 32 palīgpersonāla darbinieki.

Fakultātes pakļautībā esošās piecas katedras, divi institūti un viens pētnieciskais centrs veic zinātniskos pētījumus un nodrošina studiju procesa teorētisko, eksperimentālo un praktisko daļu.