• A- A A+
 • Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra

  8591-9550Kontaktinformācija

  Parādes iela 1 – 207., 221., 424. kab.
  tālr.: +371 65471552
  e-pasts: pppk[at]du.lv

  Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedra (PPPK) kā Izglītības un Vadības fakultātes (IVF) struktūrvienība izveidota 2006. gada 30. augustā, apvienojot Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras.

  Zinātniskās darbības virzieni

  • ilgtspējīga izglītība (pedagoģiskais un psiholoģijas aspekti holistiskās pieejas skatījumā);
  • skolotāju izglītības pārorientēšanas uz ilgtspējīgu attīstību;
  • vispārīgās didaktikas un priekšmetu metodiku satura integrācija;
  • apdāvinātības fenomena izpēte;
  • mūzikas pedagoģijas jautājumi;
  • kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības metožu izmantošana izglītības pētījumos;
  • vadības zinātnes pētījumi;
  • profesionālās identitātes izpētes jautājumi.

  PPPK izdod starptautisku zinātnisku žurnālu Problems in Music Pedagogy, kas iznāk 2 reizes gadā.

  Zinātniskās un metodiskās publikācijas

  PPPK docētāju nozīmīgākās zinātniskās publikācijas ir saistītas ar ilgtspējīgas izglītības satura nodrošinājuma īpatnībām dažādu mācību priekšmetu un izglītības līmeņu kontekstos. Ilgtspējīgas izglītības filosofiskie, pētnieciskie un metodoloģiskie aspekti tiek pētīti gan pirmsskolas, gan pamatskolas izglītībā, gan augstskolu, gan vadības, gan mūzikas pedagoģijā. Pētījumus raksturojošā tematika: mācību procesa individualizācija, mācību sasniegumu izvērtēšana, radošā darbība mācību procesā, mācību satura integrācija, valodas apguves īpatnības, mācību procesa starpkultūru aspekts, skolotāja metodiskā darba un inovāciju pedagoģijas izpēte, inovācijas vadības darbā, organizācijas kultūras izpēte.

  Realizētie projekti

  UNESCO/UNITWIN projekts

  • “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi” (2000–2010);

  LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekti

  • “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Pozitīvo iespēju meklējumi vēlamajai nākotnei vietējā un globālajā līmenī” (2010–2011);
  • “Izglītības ieguldījums Eiropas sociālās un institucionālās jomas saskaņotas darbības un labklājības veicināšanā” (2007–2010);

  SOCRATES programmas COMENIUS 2.1 projekti

  • “Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un mēdiju izglītības līdzeklis” (2006–2009),
  • “Bērni kā pētnieki Eiropas pamatskolās” (2006–2009);

  COMENIUS Multilateteralm Project’s

  • „Inspire School Education by Non-formal Learning. Renewable Energy Climate Sustainable Development”.

  ESF projekti

  • „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”;
  • “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”;
  • „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”;
  • “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2010),
  • “Doktorantūra un maģistratūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU, LPA” (2005–2008),
  • „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF , pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-130.,
  • „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF , pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-41.,
  • “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”;
  • Eiropas Savienības programmas „Youth in Action” projekta A 1.3 DE-13-3-2010-R1 “Partizipative Demokratie für Migrantenjugendliche: Einstieg ins Netzwerk – MIGWERK”, Diseldorfa – Berlīne (Vācija)

  VISC projekti

  • “Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam” (2010–2011),
  • “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija” (2009–2011),
  • “Inovatīvu mācību līdzekļu izstrāde sešgadīgiem bērniem” (2010), Valsts budžeta apakšprogramma “Par sociālās drošības tīkla stratēģiju” (2009–2011),
  • “Mācību priekšmetu standartu projekts un programmu paraugu pilnveide” (2009–2010);

  IZM projekti

  • Nr. 08/73 Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas u.c.
  • „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai”
  • Atbalsta materiāla „Plānoto mācību rezultātu apguves diagnostika sešgadīgiem un septiņgadīgiem bērniem” izstrāde, ID Nr. VISC 2011/220

  PPPK mācībspēki veiksmīgi sadarbojas ar Baltijas Pētījumu izplatīšanas asociāciju (The Association for The Advancement of Baltic Studies), Latvijas Sporta psiholoģijas asociāciju, Eiropas Skolotāju izglītotāju asociāciju (Association  of Teacher Educators in Europe), ISME  (International Society of Music Education), Pasaules apdāvināto un talantīgo bērnu padomi (World Council for Gifted and Talanted Children), Eiropas Apdāvinātības padomi (European Council for High Ability), BBC konsorciju, Latvijas profesoru asociāciju, EuroPsy Latvijas nacionālo Komiteju.

  Līdzdalība doktorantūras, promocijas, profesoru padomēs

  DU profesoru padomē pedagoģijā darbojas:

  • prof. J.Davidova.

  DU promocijas padomēs darbojas:

  • pedagoģijā – prof. J.Davidova;
  • psiholoģijā – prof. I.Kokina.

  Kā LZP eksperti darbojas:

  • Prof. J.Davidova;
  • Prof.I.Kokina;
  • Asoc.prof. V.Dombrovskis;
  • Doc. S.Guseva;
  • Doc. J.Bodjanova.

  Katedras docētāji aktīvi piedalās dažādu profesionālās pilnveides kursu organizēšanā un vadīšanā augstskolu docētājiem, skolotājiem, bezdarbniekiem u.c. interesentiem gan Latvijā , gan ārpus tās.

  Personāls

  Amats Zinātniskais grāds/ vārds, uzvārds Kontaktinformācija Kursi
  Katedras vadītājs
  Asoc. profesors Dr.psych. Valērijs Dombrovskis Parādes iela 1 – 424.kab
  t.: (404)
  e-pasts: valerijs.dombrovskis[at]du.lv
  1. Sociālā un personības psiholoģija
  2. Saskarsmes psiholoģija
  3. Migrācijas procesu sociālpsiholoģiskie aspekti
  4. Komunikācijas teorijas
  5. Sporta psiholoģija
  6. Profesionālās karjeras izvēle
  Akadēmiskais personāls
  Profesore Dr.psych. Irēna Kokina Parādes iela 1 – 207. kab.
  t.:  29252461; (443)
  e-pasts: irena.kokina[at]du.lv
  1. Garīgums un ētika valsts pārvaldē
  2. Zinātniski pētnieciskā darba organizācija un analīze
  3.  Saskarsmes psiholoģija
  4. Pirmsskolas, sākumskolas  un pubertātes vecumposma  attīstības īpatnības II
  5. Psihodiagnostisko metožu izmantošana izglītībā II
  6. Rotaļu terapijas pamati
  7. Vadības teorija
  8. Personības un  attīstības teorijas izglītības praksē: Personības un attīstības teorijas un iezīmes mnūsdienās
  9.  Izglītības psihologa darba ētika
  10. Vadības psiholoģija izglītības psihologa darbā
  11. Psiholoģiskā palīdzība ģimenē
  12. Augstskolu pedagoģija
  13. Augstskolu pedagoģija un vadība
  14. Psiholoģija vadībā
  15. Līderu un sabiedrības ilgtspējīga attīstība
  16.  Mūsdienu vadības teorijas
  17. Vadītāja pašizaugsmes tehnoloģijas
  18. Saskarsmes kultūras vadība
  19. Vadības māksla organizācijās un grupās
  20. Promocijas darba izstrādāšanaun akadēmiskās diskusijas
  21. Sabalansētās rādītāju sistēmas personīgās un korporatīvās efektivitātes izvērtēšana
  Profesore Dr.paed. Jeļena Davidova Parādes iela 1 – 211.kab.
  t.: 654 28209 (423); 29140287
  e-pasts: jelena.davidova[at]du.lv
  1. Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija
  2. Mūzikas pedagoģija
  3. Pētniecības metodoloģija vadībzinātnēs
  4. Inovāciju menedžments
  5. Mūzikas psiholoģija
  6. Pedagoģijas vēsture
  7. Pētījuma metodoloģija un organizācija izglītībā: Zinātniskā darba izstrādes teorētiskais seminārs
  8. Mākslas vēsture
  9. Izglītības kvalitātes vadība
  10. Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā
  Docente Dr.paed. Sandra Zariņa Parādes iela 1 – 204. kab.
  t.: 29376454 (414)
  e-pasts: sandra.zarina[at]du.lv
  1.  Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā
  2. Bilingvālās mācības
  3. Ievads pedagoga pētnieciskajā darbībā
  4. Pirmsskolas didaktika (dzimtā valoda)
  5. Dzimtās valodas mācību metodikas pamatkurss
  6. Dzimtās valodas mācību metodika  (1.-3.kl.)
  7. Dzimtās valodas praktikums (fonētika)
  8. Dzimtās valodas praktikums (leksikologija un frazeoloģija)
  9. Dzimtās valodas praktikums (valodas kultūras pamati)
  10. Dzimtās valodas mācību metodika  (1.-6.kl.)
  11. Dzimtās valodas praktikums
  12. Dzimtās valodas praktikums (morfoloģija)
  13. Dzimtās valodas praktikums (sintakse)
  14. Dzimtās valodas teorētiskie pamati
  Docente Dr.psych. Svetlana Guseva Parādes iela 1 – 424.kab.
  t.: (404)
  e-pasts: svetlana.guseva[at]du.lv
  1. Vispārīgā psiholoģija
  2. Bērna attīstības psiholoģija
  3. Attīstības psiholoģija
  4. Personālā karjeras izaugsme
  5. Deviantā un delinkventā uzvedība
  6. Pirmsskolas, sākumskolas  un pubertātes vecumposma  attīstības īpatnības
  7. Konsultēšanās teorija un metodika
  8. Psiholoģiiski pedagoģiskā korekcija II
  Docente Dr.paed. Jeļena Badjanova Parādes iela 1 – 221. kab.
  t.: 26760050; (427)
  e-pasts:
  helenija[at]inbox.lv
  1. Bērnu muzikāli radošā darbība pirmsskolā
  2. Uzvedība kultūras pamati
  3. Bērnu muzikāli radošā darbība un svētki pirmsskolas izglītības iestādē
  4. Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I
  Docents  Dr.psych. Valērijs Makarevičs Parādes iela 1 – 432. kab.

  e-pasts: valerijs.makarevics[at]du.lv

  Lektore Mag.paed. Larisa Silova Parādes iela 1 – 221. kab.
  t.: 26532398; (427)
  e-pasts: larisa.silova[at]du.lv
  1. Veselības sporta teorija un metodika
  2. Mācību organizācijas pamati
  3. Rotaļu un spēļu organizēšana un vadīšana
  4. Starpkultūru izglītība
  5. Sports
  6. Fiziskā izglītība
  7. Projektu izstrāde un vadība
  8. Pirmsskolas didaktika (fiziskā izglītība un veselība)
  Lektore Dr.psych. Aļona Korniševa Parādes iela 1 – 221.kab.
  t.: (427)
  e-pasts: alona.korniseva[at]du.lv
  1. Matemātiskā instrumentārija izveide un lietošana
  2. Pirmsskolas didaktika (matemātika)
  3. Integrēto mācību metodika
  4. Pedagoģiski psiholoģiskā korekcija II
  5. Izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamati
  Palīgpersonāls
  Lietvedības sekretāre Mg.paed. Marita Irbe Parādes iela 1 – 221.kab
  t.: 654 71552 (427); 26650635
  e-pasts: marita.irbe[at]du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!