• A- A A+
 • Vienotā uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudijām

  Datums: 27 Jul - 03 Aug

  Laiks: 00:00

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
  PILNA UN NEPILNA LAIKA PAMATSTUDIJĀM 2020. GADĀ

  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

  Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no LR valsts budžeta līdzekļiem.
  Imatrikulācija – personas ierakstīšana Daugavpils Universitātes (turpmāk DU) studējošo sarakstā (matrikulā).
  Kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā līdz 50 procentiem stundu paredzēts kontaktstundām.
  Konkurss – rezultātu apkopošana, ranžēšana un salīdzināšana ar studiju vietu skaitu studiju programmā saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem.
  Maksas studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.
  Nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.
  Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai.
  Papildu uzņemšana – pieteikumu pieņemšana, reģistrēšanās studijām, lai aizpildītu pēc uzņemšanas palikušās brīvās studiju vietas.
  Pieteikšanās – personas rakstiski vai elektroniski izteikta vēlme piedalīties konkursā (pieteikums) uz studiju vietu noteiktā studiju programmā.
  Pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.
  Pretendents – reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju vietā.
  Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai DU.
  Līguma par studijām slēgšana – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas DU.
  Studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana pirmajā semestrī.
  Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, formām un līmeņiem.
  Uzņemšana – process, lai sāktu studijas DU, kas sastāv no:
   pieteikumu pieņemšanas un dokumentu noformēšanas,
   konkursa uz studiju vietām organizēšanas (ranžēšana, t.i., salīdzināšana ar studiju vietu skaitu),
   konkursa rezultātu publiskošanas,
   reģistrēšanās studijām (līguma par studijām slēgšana),
   imatrikulācijas.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
  1.2. Tiesības studēt Daugavpils Universitātē ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83. pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām ārvalstniekiem.
  1.3. DU organizē:
  1.3.1. pilna laika studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet virs paredzētā valsts pasūtījuma – par līdzekļiem, kurus iemaksā paši pretendenti vai citas juridiskas vai fiziskas personas.
  1.3.2. nepilna laika studijas par pašu pretendentu vai citas juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem.
  1.4. Tiesības studēt DU ir vienādas (arī pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām):
  1.4.1. Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem,
  1.4.2. Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.
  1.5. Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā uzsākšanas ar DU Senāta lēmumu tiek apstiprinātas šādas Noteikumu sastāvdaļas:
  1.5.1. studiju iespējas pilna un nepilna laika pamatstudijām,
  1.5.2. uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam,
  1.5.3. reģistrācijas maksa,
  1.5.4. studiju maksa programmās,
  1.5.5. studiju vietu skaits uzņemšanai.

  2. REFLEKTANTU PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

  2.1. Pieteikties studijām var:
  2.1.1. elektroniski pamatstudijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja ir nepieciešamie elektroniskās identifikācijas līdzekļi. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties noteiktajos pieteikšanās termiņos.
  2.1.2. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.
  2.1.3. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.
  2.2. Uzņemšanas komisija (LV – 5400, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111. auditorijā, tālr. 65421198) dokumentus pieņem saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 6. daļu.
  2.3. Piesakoties studijām DU, reflektants:
  2.3.1. uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
  2.3.2. uzrāda centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  2.3.3. iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  2.3.4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  2.3.5. uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
  2.3.6. ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.7. iesniedz DU apliecinājumu par sasniegumiem sportā, mūzikā un mākslā,
  2.3.8. Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3.vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2018. – 2020. gadam uzrāda dokumentu, kas to apliecina, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.9. DU Zinātnes skolas, Jauno uzņēmēju skola, Jauno fiziķu un matemātiķu skolas un Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībnieki uzrāda dokumentu, kas apliecina dalību tajos, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.10. JA-YE Latvija („Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”) dalībnieki uzrāda sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  2.3.11. ja reflektants ir bārenis vai 1.grupas invalīds, tad uzrāda apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda apliecību,
  2.3.12. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs) (programmas kods 42141), iesniedz medicīnisko izziņu par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu.
  2.3.13. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Civilā drošība un aizsardzība” (programmas kods 41861), iesniedz IeM IC izziņu par (ne)sodāmību, kuru var saņemt personīgi Iekšlietu ministrijas informācijas centrā (Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, LV-1009, tālr. 67208218, 67208216) vai pasūtot elektroniski (www.ic.iem.gov.lv, www.latvija.lv),
  2.3.14. saņem izdruku no informatīvās sistēmas, pārliecinās par reģistrēto datu pareizību un apliecina to ar savu parakstu.
  2.4. Ja persona, kura vēlas pieteikties studijām DU, ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, tai ir jāveic vidējo izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV–1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Izdevumus par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks.

  3. KONKURSA REZULTĀTI

  3.1. Pamatstudiju programmās (augstākās izglītības programmās, kurās uzņemšana notiek uz vidējās izglītības bāzes) uzņemšana notiek konkursa kārtībā:
  3.1.1. pilna un nepilna laika studijām, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, kā arī eksāmenu atzīmēm vidējās izglītības dokumentā, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas,
  3.1.2. personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004. gadam, personas ar īpašām vajadzībām, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, piedalās konkursā ar gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā (pēc vārdiskā nosaukuma), izlaiduma eksāmenu atzīmi vidējās izglītības dokumentā (pēc vārdiskā nosaukuma) atbilstoši uzņemšanas prasībām studiju programmā.
  3.2. DU pamatstudijām uzņem personas, kurām:
  3.2.1. universitātes noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir sekmīgs vērtējums un izglītības dokumentā profilējošos mācību priekšmetos vērtējumi nav zemāki par „4” desmit ballu sistēmā, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums,
  3.2.2. vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanā nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā / latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt ar valsts valodas prasmes apliecību:

  No 1992. gada 1. janvāra līdz
  2000. gada 31. augustam
  No 2000. gada 1. septembra līdz
  2009. gada 31. augustam
  No 2009. gada
  1.septembra
  DU punkti
  Trešā (augstākā) pakāpe III B C2 10
  III A C1 8
  Otrā (vidējā) pakāpe II B B2 6
  II A B1 4
  Pirmā (zemākā) pakāpe I B A2 4

  3.2.3. svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 543. Starptautiskā testa līmeņus pielīdzina šādi:

  Sertifikāta līmenis Pielīdzinātās balles
  B1 60
  B2 80
  C1 95
  C2 100

  3.3. Konkursa punktu summa personām, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību, sākot ar 2013. gadu, veidojas pēc sakarības:
  CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) × koeficients + CE pirmajā svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × koeficients + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × koeficients + papildus noteiktajā mācību priekšmetā CE (vidējā vērtība no visām daļām)/eksāmena atzīme vidējās izglītības dokumentā × koeficients
  (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2020., kas stājas spēkā 28.01.2020.).
  3.4. Personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību no 2004. gada līdz 2012. gadam piedalās konkursā ar diviem CE vērtējumiem, kas nav zemāki par E līmeni eksāmenu vidējās izglītības atestātā.
  3.4.1. Uzņemšanas komisija pēc DU noteiktas skalas (A – 10, B – 8, C – 7, D – 6, E – 4) CE līmeņus pārvērš punktos un reizina ar 10.
  3.4.2. Konkursa punktu summa veidojas pēc sakarības:
  CE latviešu valodā × koeficients ×10 + CE pirmajā svešvalodā × koeficients × 10 + CE matemātikā* (vidējā vērtība no visām daļām) × koeficients × 10 + papildus noteiktajā mācību priekšmetā CE /eksāmena atzīme vidējās izglītības dokumentā × koeficients ×10

  Nepieciešamības gadījumā personām, kas ieguvušas vidējo izglītību no 2009. – 2012. gadam, CE līmeni mācību priekšmetā var aizstāt ar procentu skaitu (vidējā vērtība no visām daļām).
  * Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).
  (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.01.2020., kas stājas spēkā 28.01.2020.).
  3.5. Personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas ar īpašām vajadzībām, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, piedalās konkursā ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi. Saskaņā ar uzņemšanas prasībām papildu punkti tiek piešķirti par izlaiduma eksāmenu rezultātiem.
  3.5.1. Atzīmes vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu izglītības dokumentos, ja vērtēšanā izmantota 5 ballu skala, 10 ballu skalas atzīmēm pielīdzina šādi:

  Pielīdzināmā atzīme
  5 ballu skalā
  Pielīdzināmā atzīme
  10 ballu skalā
  Vērtējuma atšifrējums
  5 9 teicami
  4 7 labi
  3 5 viduvēji

  3.5.2. Konkursa punktu summa veidojas pēc sakarības:
  gada atzīme latviešu valodā × koeficients ×10 + gada atzīme pirmajā svešvalodā × koeficients × 10 + papildus noteiktajā mācību priekšmetā izlaiduma eksāmena atzīme vidējās izglītības dokumentā × koeficients ×10
  3.6. Personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, piedalās konkursā ar gada atzīmēm dzimtajā valodā un svešvalodā vidējās izglītības dokumentā (pēc vārdiskā nosaukuma), saskaņā ar uzņemšanas prasībām papildu punkti tiek piešķirti par izlaiduma eksāmenu atzīmi vidējās izglītības dokumentā (pēc vārdiskā nosaukuma) atbilstoši uzņemšanas prasībām studiju programmā. Konkursa punktu summa veidojas pēc sakarības:
  gada atzīme dzimtajā valodā × koeficients ×10 + gada atzīme svešvalodā × koeficients ×10 + izlaiduma eksāmena atzīme × koeficients ×10
  3.7. Ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu un nepilna laika studijām, ja ir izpildītas uzņemšanas prasības attiecīgajā studiju programmā, tiek imatrikulēti:
  3.7.1. Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas meistarsacīkšu (2016. – 2020. gadā) 1. – 3. vietu ieguvēji pieaugušo grupā (attiecīgās sporta veida federācijas izziņa), Latvijas sieviešu basketbola līgas spēlētājas un Baltijas volejbola līgas spēlētāji (2016. – 2020. gadā), ja ir saņemts DU apliecinājums (ar grozījumiem, kas izdarīti 26.02.2018., kas stājas spēkā 27.02.2018.),
  3.7.2. Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2018. – 2020. gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā,
  3.7.3. Latvijas Republikas un Starptautisko mūzikas un mākslas konkursu 1. – 3. vietu ieguvēji no 2018. – 2020. gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā un ir saņemts DU apliecinājums,
  3.7.4. JA-YE Latvija („Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”) konkursa uzvarētāji, ja piedalās konkursā bakalaura studiju programmā „Ekonomika” (programmas kods 43310) vai „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (programmas kods 43222).
  3.8. Papildu 5 punkti jebkurā bakalaura studiju programmā tiek piešķirti DU Zinātnes skolas sertifikāta un Jauno uzņēmēju skolas sertifikāta ieguvējiem par katru sertifikātu.
  3.9. Papildu 10 punkti studiju programmās „Matemātika” (programmas kods 43460) un „Fizika” (programmas kods 43440) tiek piešķirti DU Jauno fiziķu un matemātiķu skolas dalībniekiem par katru sertifikātu.
  3.10. Papildu 10 punkti studiju programmās „Filoloģija” (programmas kods 43222), „Vēsture” (programmas kods 43224), „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (programmas kods 43222) tiek piešķirti DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem par katru sertifikātu.
  3.11. Papildu 5,9 punkti bakalaura studiju programmā „Ekonomika” (programmas kods 43310) un „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (programmas kods 43222) tiek piešķirti JA-YE Latvija sertifikāta ieguvējiem.
  3.12. Papildu punkti studiju programmā „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs) (programmas kods 42141) tiek piešķirti par sasniegumiem 2016. – 2020. gadā: piedalīšanos Latvijas čempionātos pieaugušo grupā (izziņa no sporta pārvaldēm, sporta skolām, sporta klubiem) – 8 punkti, Latvijas čempionātos junioru grupā (izziņa no sporta pārvaldēm, sporta skolām, sporta klubiem) – 6 punkti; godalgotām vietām pilsētu un novadu čempionātos (izziņa no sporta pārvaldēm, sporta skolām, sporta klubiem) – 4 punkti, ja ir saņemts DU apliecinājums (ar grozījumiem, kas izdarīti 26.02.2018., kas stājas spēkā 27.02.2018.).
  3.13. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem katrā studiju programmā, reflektantam norādot, kurā studiju programmā ar augstāko prioritāti viņš ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu nevienā studiju programmā.
  3.14. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (statuss „Izturējis konkursu” pie vienas no prioritārā secībā sakārtotajām studiju programmām), saņemot ziņojumu uz e-pastu automātiski no sistēmas vai SMS uz pieteikumā norādīto mobilo telefonu vai DU Uzņemšanas komisijas sekretariātā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111. auditorijā, tālr. 65421198).
  3.15. Pretendents var pieprasīt, lai DU lēmums par atteikšanos imatrikulēt tiktu noformēts rakstiski.
  3.16. Pretendents var apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem atbilstoši DU izstrādātajai Kārtībai, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus Daugavpils Universitātē.
  4. LĪGUMU PAR STUDIJĀM SLĒGŠANA
  4.1. Pretendents var slēgt līgumu par studijām tikai vienā studiju programmā saskaņā ar konkursa rezultātiem.
  4.2. Pretendentam jānofotografējas, lai izgatavotu oficiālo Swedbank ISIC (International Student Identity card) apliecību, un jānoslēdz līgums par studijām DU saskaņā ar grafiku.
  4.3. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš DU norādītajā laikā nenoslēdz līgumu par studijām. Šajā gadījumā DU ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu nākamos pretendentus konkursā uzrādīto rezultātu secībā.
  4.4. Noslēdzot Līgumu par studijām DU par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu DU norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši Līguma par studijām pielikumā norādītajam
  grafikam.

  Loading Map....

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Maijs >
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!