• A- A A+
 • Papilduzņemšana augstākā līmeņa studijām

  Datums: 18 Aug - 04 Sep

  Laiks: Visu dienu

  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PILNA UN NEPILNA LAIKA
  AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀM 2020. GADĀ

   

  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

  Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var uzsākt maģistra vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmās pēc bakalaura vai tam pielīdzināta grāda iegūšanas.
  Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no LR valsts budžeta līdzekļiem.
  Imatrikulācija – personas ierakstīšana Daugavpils Universitātes (turpmāk DU) studējošo sarakstā (matrikulā).
  Kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā līdz 50 procentiem stundu paredzēts kontaktstundām.
  Maksas studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.
  Nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.
  Papildu uzņemšana – pieteikumu pieņemšana, pārbaudījumu organizēšana un reģistrēšana, lai aizpildītu pēc uzņemšanas palikušās brīvās studiju vietas.
  Pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.
  Pretendents – reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju vietā.
  Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai DU.
  Līguma par studijām slēgšana – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas DU.
  Studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana pirmajā semestrī.
  Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, formām un līmeņiem.

  Uzņemšana – process, lai sāktu studijas DU, kas sastāv no:
  ▪ pieteikumu pieņemšanas un dokumentu noformēšanas,
  ▪ iestājpārbaudījumu organizēšanas,
  ▪ konkursa uz studiju vietām organizēšanas (iestājpārbaudījumu rezultātu apkopošana, ranžēšana, t.i., salīdzināšana ar studiju vietu skaitu),
  ▪ konkursa rezultātu publiskošanas,
  ▪ reģistrēšanās studijām (līguma par studijām slēgšana),
  ▪ imatrikulācijas.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
  1.2. Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, un ja tās ieguvušas augstāko izglītību valsts akreditētās izglītības iestādēs. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83. pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām ārvalstniekiem.
  1.3. DU organizē:
  1.3.1. pilna laika studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet virs paredzētā valsts pasūtījuma – par līdzekļiem, kurus iemaksā paši pretendenti vai citas juridiskas vai
  fiziskas personas,
  1.3.2. nepilna laika studijas par pašu pretendentu vai citas juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem.
  1.4. Tiesības studēt DU ir vienādas (arī pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām):
  1.4.1. Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem,
  1.4.2. Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.
  1.5. Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā uzsākšanas ar DU Senāta lēmumu tiek apstiprinātas šādas Noteikumu sastāvdaļas:
  1.5.1. studiju iespējas pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studijām,
  1.5.2. uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam,
  1.5.3. reģistrācijas maksa,
  1.5.4. studiju maksa programmās,
  1.5.5. studiju vietu skaits uzņemšanai.

  2. REFLEKTANTU PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

  2.1. Pieteikties studijām var:
  2.1.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību,
  2.1.2. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.
  2.2. Uzņemšanas komisija (LV – 5400, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198) dokumentus pieņem saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 6. daļu.
  2.3. Piesakoties studijām DU, Uzņemšanas komisijai reflektants:
  2.3.1. uzrāda dokumentu par augstāko izglītību ar pielikumu un iesniedz tā kopiju,
  2.3.2. iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  2.3.3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  2.3.4. uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu DU kontā,
  2.3.5. ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.6. ja reflektants ir 1. grupas invalīds, tad uzrāda invalīda apliecību; ja reflektanta ģimenei piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uzrāda to apliecinošu dokumentu,
  2.3.7. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā maģistra studiju programm „Vides plānošana” (programmas kods 47850), un kam nav bakalaura grāda bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības zinātnēs vai vides inženierzinātnēs vai 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai inženierzinātnēs, bet ir bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, iesniedz izziņu no darba vietas, kas apliecina vismaz 2 gadu darba pieredzi dabas aizsardzībā vai vides pārvaldībā,
  2.3.8. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā maģistra studiju programmu „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” (programmas kods 47142), un
  kam nav 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu bakalaura grāda pedagoģijā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāda psiholoģijā, vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības psiholoģijā, bet ir akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, iesniedz izziņu, kas apliecina vismaz 1 gada darba pieredzi karjeras konsultēšanā vai darbā ar jaunatni,
  2.3.9. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā maģistra studiju programmu „Darba aizsardzība” (programmas kods 47862), un kam nav bakalaura grāda vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības, vides aizsardzības vai inženierzinātņu jomās vai fizikas, ķīmijas, vides vai inženierzinātņu bakalaura grāda vai profesionālās augstākās izglītības fizikā, ķīmijā, vides zinātnē vai inženierzinātnēs, bakalaura grāda vai 2. līmeņa augstākās profesionālās vai tai pielīdzināmas izglītības dabaszinātņu, matemātikas, datorzinātņu, veselības aprūpes jomā, bet ir akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, iesniedz izziņu no darba vietas, kas apliecina 2 gadu darba pieredzi darba aizsardzībā,
  2.3.10. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā maģistra studiju programmu „Izglītības psihologs” (programmas kods 47311):
  2.3.10.1. uzrāda dokumentu, kas apliecina darba stāžu psiholoģijas vai pedagoģijas jomā, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.10.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina piedalīšanos Latvijas Republikas līmeņa konferencē, starptautiskā konferencē, un iesniedz tā kopiju,
  2.3.11. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā maģistra studiju programmu „Izglītība” (programmas kods 47141):
  2.3.11.1. uzrāda dokumentu, kas apliecina pedagoģisko prakšu vadīšanu, zinātnisko darbu vadīšanu skolēniem,
  2.3.11.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, metodiskās vai zinātniskās publikācijas, piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos pedagoģijas jomā, starptautiskās pieredzes apmaiņas aktivitātes izglītības jomā.
  2.3.12. tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies maģistra studiju programmu „Dabas rekreācija” (programmas kods 45421): uzrāda dokumentu, kas apliecina B2 līmeņa angļu valodas zināšanas saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, un iesniedz tā kopiju.
  2.3.13. saņem izdruku no DU informatīvās sistēmas (turpmāk DUIS), pārliecinās par reģistrēto datu pareizību un apliecina to ar savu parakstu,
  2.3.14. ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku.
  2.4. Ja persona, kura vēlas reģistrēties studijām DU, ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, tai ir jāveic izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Izdevumus par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks.
  2.5. Pieteikties studijām var ne vairāk kā divās studiju programmās prioritārā secībā par budžetu vai maksu.

  3. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

  3.1. Iestājpārbaudījumi noteikti šādās augstākā līmeņa studiju programmās:
  3.1.1. profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs” (programmas kods 47222) ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā, ja reflektanta augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi.
  3.1.2. profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” (programmas kods 47380) ir jākārto rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.
  3.1.3. profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Mūzika” (programmas kods 47212) ir jākārto eksāmens specialitātē un kolokvijs specialitātē.
  3.2. Reflektantiem uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID).
  3.3. Reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā ir iespēja par maksu izmantot dienesta viesnīcu.
  3.4. Iestājpārbaudījuma rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas.
  3.5. Ar iestājpārbaudījuma rezultātiem var iepazīties nākamajā darba dienā pēc iestājpārbaudījuma DU Uzņemšanas komisijas informācijas zālē (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198).

  4. KONKURSA REZULTĀTI

  4.1. Pilna laika, nepilna laika augstākā līmeņa studiju programmās (programmās, kurās uzņemšana notiek uz augstākās izglītības bāzes), maģistra studiju programmās uzņemšana notiek konkursa kārtībā saskaņā ar DU uzņemšanas prasībām.
  4.2. Reflektanti piedalās konkursā ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi un iestājpārbaudījumu rezultātiem programmās, kurās tie ir paredzēti.
  4.3. Ja dokumentā par augstāko izglītību gala/valsts pārbaudījuma atzīme ir noteikta pēc 5 ballu skalas, tā tiek pielīdzināta augstākās izglītības dokumenta gala/valsts pārbaudījuma atzīmei pēc atzīmes vārdiskā nosaukuma pēc 10 ballu skalas:

  Pielīdzināmā atzīme
  5 ballu skalā
  Pielīdzināmā atzīme
  10 ballu skalā
  Vērtējuma atšifrējums
  5 9 teicami
  4 7 labi
  3 5 viduvēji / apmierinoši

  4.4. Ja sekmības rādītāji diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi, tad prioritārā,secībā ņem vērā izglītības dokumenta vidējo atzīmi, ko, reizinot ar koeficientu 0,001, pārveido DU papildpunktos un pieskaita esošajai konkursa punktu summai.
  4.5. Papildu punkti profesionālā maģistra studiju programmā „Izglītības psihologs” (programmas kods 47311) ar Izglītības un vadības fakultātes konkursa komisijas ēmumu tiek piešķirti par:
  4.5.1. profesionālo darbību psiholoģijas vai pedagoģijas jomā – 1 punkts par katru nostrādāto gadu,
  4.5.2. piedalīšanos zinātniskajās konferencēs:
  – 1 punkts par piedalīšanos vienā Latvijas Republikas līmeņa konferencē;
  – 2 punkti par piedalīšanos vienā starptautiskā konferencē.
  4.6. Papildu punkti profesionālā maģistra studiju programmā „Izglītība” (programmas kods 47141) un profesionālā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” (programmas kods 47142) ar Izglītības un vadības fakultātes konkursa komisijas lēmumu pēc izziņas vai  ertifikāta/apliecības/diploma/publikācijas kopijas iesniegšanas tiek piešķirti par:
  4.6.1. pedagoģisko prakšu vadīšanu DU bakalaura vai maģistra studiju programmu studējošajiem izglītības jomā:
  – 1 punkts par katru vadīto aktīvo praksi, neatkarīgi no praktikantu skaita, sākot ar 2012./2013. studiju gadu.
  4.6.2. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu skolās:
  – 1 punkts par katru skolēnu, kurš ir ieguvis godalgotu vietu pilsētas vai novada/starpnovadu līmenī;
  – 2 punkti par katru skolēnu, kurš ir ieguvis godalgotu vietu valsts līmenī.
  4.6.3. piedalīšanos zinātniskajās konferencēs:
  – 1 punkts par katru piedalīšanos valsts līmeņa konferencē,
  – 2 punkti par katru piedalīšanos starptautiskā konferencē.
  4.6.4. metodiskajām vai zinātniskajām publikācijām:
  – 1 punkts par katru publikāciju valsts līmeņa izdevumā,
  – 2 punkti par katru publikāciju starptautiska līmeņa izdevumā.
  4.6.5. piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos izglītības jomā:
  – 1 punkts par piedalīšanos katra valsts projekta īstenošanā,
  – 2 punkti par katra valsts projekta koordinēšanu,
  – 2 punkti par piedalīšanos katra starptautiskā projekta īstenošanā.
  4.6.6. starptautiskajām pieredzes apmaiņas aktivitātēm izglītības jomā:
  – 1 punkts par katru piedalīšanos.
  4.7. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem katrā studiju programmā, reflektantam norādot, kurā studiju programmā ar augstāko prioritāti viņš ir izturējis konkursu par budžeta vai personīgo finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu nevienā studiju programmā.
  4.8. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā darba dienā pēc Uzņemšanas komisijas sēdes DU Uzņemšanas komisijas sekretariātā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 111.auditorijā, tālr. 65421198), kā arī DUIS.
  4.9. Pretendents var pieprasīt, lai DU lēmums par atteikšanos imatrikulēt tiktu noformēts rakstiski.
  4.10. Pretendents var apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem atbilstoši DU izstrādātajai Kārtībai, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus Daugavpils Universitātē.

  5. LĪGUMU PAR STUDIJĀM SLĒGŠANA

  5.1. Pretendents var slēgt Līgumu par studijām tikai vienā studiju programmā, saskaņā ar konkursa rezultātiem.
  5.2. Pretendentam jānofotografējas, lai izgatavotu oficiālo Swedbank ISIC (International Student Identity card) apliecību, un jānoslēdz līgums par studijām DU saskaņā ar grafiku.
  5.3. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš DU norādītajā laikā nenoslēdz līgumu par studijām. Šajā gadījumā DU ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu nākamos pretendentus konkursā uzrādīto rezultātu secībā.
  5.4. Noslēdzot Līgumu par studijām DU par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu DU norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši Līguma par studijām pielikumā norādītajam grafikam.

  Loading Map....

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Oktobris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!