• A- A A+
 • Reģistrācija dalībai 16. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2021”

  Datums: 03 Sep - 01 Oct

  Laiks: Visu dienu

  Veltīta Daugavpils Universitātes simtgadei  2021. GADA 15.-16.OKTOBRĪ

  Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija

  Pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 1.oktobrim

  Rakstu iesniegšana līdz 2021. gada 15.oktobrim

  Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts un Sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) organizē 16. ikgadēju starptautisku zinātnisku konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2021”.

  Konferences mērķi ir:

  • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
  • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā
  • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

  Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā, sociālajā psiholoģijā un vadībzinātnē, kā piemēram:

  • Sociāli-ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija;
  • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
  • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
  • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
  • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvu procesu efektīva vadība reģionālās konkurētspējas kontekstā

  Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

  • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģijā, Vadībzinātne
  • Starptautisku vidi un iespēju apmainīties pieredzē trijās valodās (Latviešu, Angļu, Krievu)
  • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā

  SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

  • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 01.10.2021.

  Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā, Vadībzinātne iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2021. gada 1. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz ikgadeja.konference@du.lv

  DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

  Konferences darba valodas: Latviešu, Angļu, Krievu

  Prezentācijas ilgums: 15 minūtes prezentācijai, 10 minūtes diskusijām

  Lūdzam ņemt vērā, ka konferences norises formāts būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

  • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 01.10.2021.

  Konferences dalības maksa ir 70,00 EUR.

  25,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

  10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

  Dalības maksa iekļauj: konferences materiālus, iesniegto rakstu recenzēšanu, kafijas pauzes un pusdienas, ekskursiju un saviesīgo vakaru.

  Dalības maksa neiekļauj dzīvošanas izdevumus.

  50,00 EUR personām, kuras vēlas iesniegt rakstu bez uzstāšanās konferencē.

  BANKAS REKVIZĪTI:

  Daugavpils Universitāte

  PVN reģ. Nr.: LV90000065985

  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400

  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000

  Banka: Valsts Kase

  Kods: TRELLV22

  VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORADA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

  (Vārds, Uzvārds; 16. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2021”)

  • RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 15.10.2021.

  Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija). 

  Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

  Raksti jāiesniedz pa e-pastu uz ikgadeja.konference@du.lv

  AUTORA GARANTIJAS FORMA

  PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

  KONFERENCES PROGRAMMAS KOMITEJA

  Prof., Dr.sc.soc. V.Meņšikovs (Daugavpils University, Latvia) – programmas komitejas priekšsēdētājs

  Prof., PhD Dz.Iliško (Daugavpils University, Latvia) – programmas komitejas priekšsēdētāja vietniece

  Prof., Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis (Daugavpils University, Latvia) – programmas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

  Docent, Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils University, Latvia)

  Leading researcher, PhD A.Aasland (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Norway)

  Prof., Dr. V.Avdeev (Yugra State University, Russia)

  Doc., Dr.oec. J.Baltgailis (Transport and Telecommunication Institute, Latvia)

  Asoc.prof., Dr.sc.soc. B.Bela (University of Latvia, Latvia)

  Prof., Dr.oec. G.Bedianashvili (European University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)

  Dr. A.Betlej (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

  Prof., Dr.paed. J.Davidova (Daugavpils University, Latvia)

  Asoc.prof., Dr. S.Drezgic (University of Rijeka, Croatia)

  Prof., Dr. S.Hiļķevičs (Ventspils University of Applied Sciences, Latvia)

  Prof., Dr. M.Hitov (University of National and World Economy, Bulgaria)

  PhD A.Ignasiak-Szulc (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)

  Asoc.prof., Dr.oec. E.Jermolajeva (Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia)

  Prof., Dr.psych. I.Kokina (Daugavpils University, Latvia)

  Doc. M.Kolesnichenko (Perm National Research Polytechnic University, Russia)

  Leading researcher, Dr.oec. V.Komarova (Daugavpils University, Latvia)

  Asoc.prof., Dr. A.Korabava (Vitebsk State Technological University, Belarus)

  Prof., Dr.hab.oec. W.Kosiedowski (Nicolaus Copernicus University, Poland)

  Doc., Dr. S.Kucherenko (Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine)

  Prof., Dr.oec. M.Kvaracxelia (The Economic Institute, Georgia)

  PhD J.Kazmierczyk (Poznan University of Economics and Business, Poland)

  Leading researcher, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.hab.sc.soc. A.Matulionis (Lithuanian Social Research Centre, Lithuania)

  Prof., Dr.phil. M.Navalna (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)

  PhD V.Nikolayevskyy (V.N. Karanzin Kharkiv National University, Ukraine)

  Judge, Dr.iur. J.Neimanis (Constitutional Court of the Republic of Latvia, Latvia)

  Researcher, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils University, Latvia)

  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.sc.soc. S.Partycki (The John Paul II Catholic University of Lublin,  Poland)

  Prof., Dr. M.Piotrowska-Trybull (War Studies University in Warsaw, Poland)

  Academician, Prof., Dr.hab.oec. B.Rivža (Latvian Academy of Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia)

  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils University, Latvia)

  Researcher, Dr.oec. O.Ruža (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.oec. J.Saulītis (Riga Technical University, Latvia)

  Asoc.prof. A.Simakhova (National Aviation University, Ukraine)

  Asoc.prof., Dr.hist. H.Soms (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.theol. A.Stašulāne (Daugavpils University, Latvia)

  Researcher, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.hab.oec. H.Shmarlovskaya (Belarussian State Economic University, Belarus)

  Prof., Dr.sc.soc. M.J.Schouten (University of Beira Interior, Portugal)

  Prof., Dr.oec. A.Vankevich (Vitebsk State Technological University, Belarus)

  Dr.iur. V.Tumalavičius (Daugavpils University, Latvia, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Lithuania)

  Prof., Dr. M.Tvaronavičiene (Daugavpils University, Latvia, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Lithuania)

  Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs (Daugavpils University, Latvia)

  Prof., Dr.sc.soc. V.Voronov (Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences, Russia)

  Prof., Dr. G.Wolska (Nicolaus Copernicus University, Poland)

  Prof., Dr.iur. V.Zahars (Daugavpils University, Latvia)

   

  KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA

  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils University, Latvia) – rīcības komitejas priekšsēdētāja/ chair of organizing committee

  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils University, Latvia) – rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece/vice-chair of organizing committee

  Doc., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils University, Latvia)

  Doc., Dr.oec. A.Čaplinska (Daugavpils University, Latvia)

  Pētniece, Dr.oec. A.Daniļeviča (Daugavpils University, Latvia)

  Dr.iur. A.Matvejevs (Daugavpils University, Latvia)

  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils University, Latvia)

  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils University, Latvia)

  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils University, Latvia)

   

  KONFERENCES TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

  DU HSZI Lietvedības sekretāre E.Kamarūta (Daugavpils University, Latvia)

   – tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja/chair of technical secretariat

  Mg.psych. Dz.Dronka (Daugavpils University, Latvia)

  DU SZF Lietvedības sekretāre S.Multiņa (Daugavpils University, Latvia)

   

  PAPILDUS INFORMĀCIJA

  Dr.oec. Viktorija Šipilova

  E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv

  Loading Map....

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Septembris >
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!