• A- A A+
 • Publicitātes pasākumu nodrošināšana projektā „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”

  Datums: 14 Jun - 16 Jul

  Laiks: Visu dienu

  14.06.2010-16.07.2010, DU
   1. Pasūtītājs: Daugavpils Universitāte
  Iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona: Inese Kursīte, tālr. 654 23265, e-pasts: inese.kursite@du.lv 

  2. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums „Publicitātes pasākumu nodrošināšana projektā „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana””.

  Iepirkuma identifikācijas numurs – DU 2010/19 ERAF 

  3. Līguma izpildes laiks – līdz 2014.gada 31.decembrim.
  Līguma izpildes vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401.

  4. Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punktu prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti, lai apliecinātu savu kompetenci vai atbilstību izvirzītajām prasībām:

  •    Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumi, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas noteikumi saistībā ar 39.panta trešās daļas noteikumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieks.
   •   Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka Pretendents un, gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, personālsabiedrība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, neviens no tās dalībniekiem nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un izziņu, kas satur informāciju arī par amatpersonām ar paraksta tiesībām (kopija). Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
   •   Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz izziņu (-s), ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (kopija). Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, personālsabiedrība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, izziņu (-as) iesniedz katrs tās dalībnieks.
   •   Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendents, personu grupas, personālsabiedrības dalībnieki un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā (kopija).
   •    Pretendenta finansiālās darbības pārskati par 2007., 2008., 2009. gadu (bilances un peļņas zaudējumu aprēķins) (apliecinātas kopijas). Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, finansiālās darbības pārskatus iesniedz katrs tās dalībnieks.
   •   Dokumenti, kas apliecina nolikuma 3.4.3. punktā noteikto prasību vadošā personāla izglītībai, izpildi (pretendenta apliecinātas kopijas);
   •   Pretendenta vadošā personāla, kas būs tieši iesaistīts pakalpojuma sniegšanā, pieredzes identisku vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanā apraksts (parakstīts), sagatavots atbilstoši 5.pielikumā pievienotajai formai;
   •   Pretendenta parakstīts dokuments (brīvā formā), kurš apliecina pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla statusu (ieņemamo amatu) pakalpojuma izpildes laikā.
   •   Vismaz 3 (trīs) atsauksmes no institūcijām, kuru vajadzībām Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sniedzis identiskus vai satura un apjoma ziņā līdzīgus pakalpojumus, norādot pakalpojuma sniegšanas laiku, summu un raksturojot katru sniegto pakalpojumu.
   •   Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu grupas vai personālsabiedrības pilnvarojumu Pretendentam iesniegt piedāvājumu, kā arī apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.   
    •   Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents kopā ar apakšuzņēmēju (-iem), parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.   

  5.Prasības Tehniskajam piedāvājumam

  • Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai un nolikuma 3.pielikumā norādītajai formai.
  • Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.
  • Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

  ü  informāciju par Pakalpojuma sniedzēja personālu, kas būs tieši iesaistīts pakalpojuma sniegšanā;

  ü  tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  6. Prasības Finanšu piedāvājumam

  •  Finanšu piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu atbilstoši nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai.
  •  Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.
  •   Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.

  7. Atklāta konkursa nolikumu var saņemt:

  • Elektroniski, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz nolikuma 1.1. punktā norādīto adresi, faksu vai e-pasta adresi, obligāti norādot ieinteresētā Piegādātāja nosaukumu un kontaktadresi (pasta adresi, tālruni, faksa numuru, e-pasta adresi).
  • Drukātā formātā, ierodoties personīgi Daugavpils Universitātē, 210.kabinetā, Vienības ielā 13, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00.

   8. Piedāvājumu iesniegšana:

  Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 16.jūlija plkst.09:00 Daugavpils Universitātē, 210.kabinetā, 2.stāvā, Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV 5401.

  9. Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 14.06.2010.

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!