• A- A A+
 • Ķīmisko savienojumu analīžu iepirkums jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai

  Datums: 03 Jun - 21 Jun

  Laiks: 09:00

  03.06.2010 09:00-21.06.2010 09:00, DU, Vienības ielā 13 -221.kab

  1. Pasūtītājs: Daugavpils Universitāte
  Iepirkuma kontaktpersona: Kristīne Vucāne, tālr.654-22180 fakss: 654-22890, e-pasts: kristine.vucane@du.lv

  2. Iepirkuma priekšmets ir ķīmisko savienojumu analīžu veikšana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai Daugavpils Universitātes ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” (Vienošanas numurs 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152) ietvaros, iepirkuma priekšmets ir dalīts lotēs, tajā skaitā:

  1.lote – Kodolu magnētiskās rezonanses spektru un infrasarkano spektru uzņemšana;
  2.lote – Elementu sastāva un rentgenstruktūranalīze;
  3.lote – GC un HPLC analīze.

  3. Līguma izpildes laiks – līdz 2012.gada 30.novembrim.
  Līguma izpildes vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401.

  4. Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību Instrukcijas 3.1., 3.2., 3.3. punktu nosacījumiem, Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti, lai apliecinātu savu kompetenci vai atbilstību izvirzītajām prasībām:

  • Pretendenta parakstīts apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta nosacījumiem, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi, ņemot vērā 39.panta 3.daļā noteiktos termiņus, un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
  • Izziņa, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), un kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un izziņa, kas satur informāciju arī par amatpersonām ar paraksta tiesībām (oriģināls vai apliecināta kopija).
  • Izziņa, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (oriģināls vai apliecināta kopija).
  • Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (apliecināta kopija).
  • Pretendenta apliecināta sertifikāta ISO 9001 kopija saistībā ar laboratoriju metožu izstrādi – attiecināms tikai uz Pretendenta dalību 3.lotē „GC un HPLC analīze”.
  • Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka tā rīcībā nepieciešamais laboratorijas un materiāltehniskais nodrošinājums (aprīkojums un tehnoloģijas) un kvalificēti cilvēkresursi iepirkuma priekšmeta nodrošināšanai.


  5. Prasības Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam

  Pretendenta Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam jāatbilst Instrukcijā norādītajai Tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja ieteicamajai formai.
  Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.
  Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot pievienotas vērtības nodokli PVN.

  6.Instrukciju var saņemt: elektroniski, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz Instrukcijas 1.1. punktā norādīto adresi, faksu vai e-pasta adresi, obligāti norādot ieinteresētā Piegādātāja nosaukumu un kontaktadresi (pasta adresi, tālruni, faksa numuru, e-pasta adresi). Komisija Instrukciju nosūta elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas uz norādīto e-pasta adresi, ievērojot nosacījumu, ka rakstiskais pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa. Faila pārsūtīšanas procesā, tehnisku iemeslu dēļ radušos dokumenta daļu iztrūkuma vai nepilnību dēļ, par tā pilna apjoma esamību vai neesamību Pasūtītājs atbildību neuzņemas. Instrukcija ir pieejama uz vietas Pasūtītāja birojā pēc adreses, kas norādīta Instrukcijas 1.1.punktā, 221.kabinetā darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00.

  7. Piedāvājumu iesniegšana:
  Piedāvājumi var tikt iesūtīti ar kurjerpastu, nogādāti personiski: Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Vienības ielā 13 -221.kab. , darba laiks: 8:30 – 12:00, 13:00 -17:00. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 21.jūnijam plkst. 9.00. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti.

  8. Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 03.06.2010.

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!